دوشنبه 07 خرداد 1397

تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 97-96

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 97-96


* تقویم آموزشی فوق بر اساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب وزارت علوم تهیه گردیده است رعایت مفاد آن برای کلیه همکاران و دانشجویان عزیز الزامی می باشد

*** نکته قابل توجه اینکه تقسیم بندی انتخاب واحد موسسه بر اساس رشته های تحصیلی در بازه زمانی اعلام شده ذیل متعاقباً اعلام میگردد***

تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1396/06/01 1396/06/11 انتخاب واحد نیمسال اول (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی + انتخاب واحد دروس معرفی به استاد پایان یافته
1396/07/10 1396/07/11 مهلت حذف و اضافه نیمسال اول ( حداکثر دو درس ) پایان یافته
1396/06/01 1396/07/01 مهات درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول پایان یافته
1396/07/01 1396/10/18 تاریخ شروع و پایان کلاسهای درسی نیمسال اول پایان یافته
1396/08/15 1396/09/29 مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها) پایان یافته
1396/07/06 1396/10/18 مهلت حذف ترم پایان یافته
1396/10/23 1396/11/05 شروع و پایان امتحانات نیمسال اول پایان یافته
1396/11/12 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع پایان یافته
1396/11/19 پایان مهلت دفاع پایان یافته
1396/07/05 مهلت ثبت نمره معرفی به استاد پایان یافته
1396/10/18 مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه نیمسال اول به استاد پایان یافته