دوشنبه 06 خرداد 1398

تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 98-97


تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1397/06/17 1397/06/22 انتخاب واحد نیمسال اول ( توسط خود دانشجو ) به صورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد پایان یافته
1397/07/01 1397/10/20 شروع و پایان کلاسها پایان یافته
1397/07/03 1397/07/05 حذف و اضافه نیمسال اول ( حداکثر دو درس ) پایان یافته
1397/08/01 1397/09/28 مهلت حذف اضطراری ( صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها ) پایان یافته
1397/10/22 1397/11/04 امتحانات نیمسال اول پایان یافته
1397/07/05 پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول پایان یافته
1397/07/05 آخرین مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد پایان یافته
1397/10/13 آخرین مهلت حذف ترم پایان یافته
1397/10/20 مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه نیمسال اول به استاد پایان یافته
1397/11/12 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات پایان یافته
1397/11/04 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع پایان یافته
1397/11/17 پایان مهلت دفاع پایان یافته