دوشنبه 05 تير 1396

تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95


* تقویم آموزشی فوق بر اساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب وزارت علوم تهیه گردیده است رعایت مفاد آن برای کلیه همکاران و دانشجویان عزیز الزامی می باشد

*** نکته قابل توجه اینکه تقسیم بندی انتخاب واحد موسسه بر اساس رشته های تحصیلی در بازه زمانی اعلام شده ذیل متعاقباً اعلام میگردد***

تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1395/11/12 1395/11/18 انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی پایان یافته
1395/11/19 1395/11/21 مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم پایان یافته
1395/11/12 1395/11/23 مهات درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم پایان یافته
1395/11/23 1396/03/24 تاریخ شروع و پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم پایان یافته
1396/02/01 1396/03/04 مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها) پایان یافته
1395/11/23 1396/03/18 مهلت حذف ترم پایان یافته
1396/03/27 1396/04/15 شروع و پایان امتحانات نیمسال دوم شروع شده
1396/02/01 1396/02/31 مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی،انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی پایان یافته