جمعه 04 بهمن 1398

تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97


تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1397/11/13 1397/11/19 انتخاب واحد نیمسال دوم ( توسط خود دانشجو ) به صورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد پایان یافته
1397/11/23 1397/11/24 حذف و اضافه نیمسال دوم ( حداکثر دو درس ) پایان یافته
1397/11/21 1398/03/22 شروع و پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم پایان یافته
1398/03/25 1398/04/12 امتحانات نیمسال دوم پایان یافته
1398/02/01 1398/02/11 معرفی دانشجویان جهت کارآموزی پایان یافته
1397/11/23 1397/12/01 مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد پایان یافته
1398/02/01 1398/02/31 مهلت ثبت درخواست دانشجو برای میهمانی،انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی پایان یافته
1397/11/24 پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم پایان یافته
1398/03/08 آخرین مهلت حذف اضطراری ( صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها ) پایان یافته
1398/03/08 مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه نیمسال دوم به استاد پایان یافته
1398/03/22 آخرین مهلت حذف ترم پایان یافته
1398/04/01 1398/04/12 انتخاب واحد درس کارآموزی پایان یافته
1398/04/22 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات پایان یافته
1398/04/23 1398/04/25 شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان پایان یافته
1398/05/05 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد پایان یافته
1398/06/06 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع پایان یافته
1398/06/20 پایان مهلت دفاع پایان یافته