جمعه 01 تير 1397

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی


کارشناسی پیوسته
1 آموزش زبان انگلیسی
2 مترجمی زبان انگلیسی
3 تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 فقه و حقوق اسلامی
5 روانشناسی