سه شنبه 14 آذر 1402

آغاز ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته از طریق سوابق تحصیلی بهمن ماه 1401

آغاز ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته از طریق سوابق تحصیلی بهمن ماه 1401