سه شنبه 14 آذر 1402

آغاز ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان نهایی رشته های مقطع کارشناسی پیوسته پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی ورودی بهمن ماه سال 1401

آغاز ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان نهایی رشته های مقطع کارشناسی پیوسته پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی ورودی بهمن ماه سال 1401