پنحشنبه 03 خرداد 1403

آغاز ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان نهایی کنکور سراسری و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون) برای مهر ماه سال 1401

آغاز ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان نهایی کنکور سراسری و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون) برای مهر ماه سال 1401