سه شنبه 07 تير 1401

آیین نامه حذف دروس نظری توسط دانشجویان

آیین نامه حذف دروس نظری توسط دانشجویان


آیین نامه حذف دروس نظری توسط دانشجویان

دانشجو در حالت کلی می تواند تنها 2 درس نظری را به شرح ذیل حذف نماید :

  1. حذف اضطراری(تبصره 3 ماده 17 آیین نامه) : دانشجو می تواند در صورت اضطرار تا 2 هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صرفاً یک درس نظری را حذف نماید به شرط آنکه تعداد واحد های باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود .

           به عنوان مثال اگر دانشجو تعداد 13 واحد درسی در طول ترم انتخاب واحد نماید حق حذف اضطراری نمودن درس 3 واحدی                     یا 2 واحدی را ندارد و تنها درس 1 واحدی را می تواند حذف اضطراری نماید.

  1. غیبت کلاسی دانشجو یا غیبت در جلسه امتحانات : (تبصره 1 ماده 17 آیین نامه) : اگر دانشجو در درسی (تنها یک درس ) بیش از جلسات یا در امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد آن درس حذف خواهد شد.

 

  • درصورت اینکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو به هر دلیلی کمتر از 8 واحد شود آن نیمسال با احتساب در سنوات تحصیلی حذف خواهد شد حتی اگر در چند واحد نمره قبولی کسب کند.

  • در خصوص حذف دروس عملی دانشجو نمی تواند دروس عملی را حذف اضطراری یا حذف توسط استاد به دلیل غیبت بیش از در کلاس یا غیبت در جلسه امتحانی نماید و نمره صفر برای درس منظور خواهد شد.

آموزش


گروه بندی