دوشنبه 04 تير 1403

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه آذرآبادگان روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ دی ماه

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه آذرآبادگان روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ دی ماه


اطلاعیه تعطیلی دانشگاه آذرآبادگان روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ دی ماه