شنبه 09 مهر 1401

اطلاعیه ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه 1401

اطلاعیه ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه 1401



گروه بندی