چهارشنبه 09 آذر 1401

اطلاعیه شروع ثبت نام وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه شروع ثبت نام وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان


به اطلاع تمام دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشگاه آذرآبادگان میرساند براي ثبت تقاضاي وامشهریه تاحداکثرتاریخ15

اردیبهشت 1401 فرصت خواهد بودکه ازطریق سامانه دانشجویی پورتال صندوق رفاه طبق راهنماي زیراقدام نمائید.

الف )فرآیندثبت وام شهریه درپورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرسwww.swf.ir یا سامانه جامع صندوق رفاه به آدرسwww.bp.swf.ir

1- دانشجوي ورودي جدید یا فاقد پرونده و ثبت نام قبلی درسامانه جامع صندوق رفاه:

 

1-1 انتخاب دکمه ثبت نام دانشجوی جدید

 1-2 واردکردن کدملی وتاریخ تولد وانتخاب دکمه جستجو

 1-3 واردکردن تابعیت،محل صدور،مرکزآموزشی،رشته تحصیلی،نوع دوره،مقطع،سال ورود،نیمسال ورود،شماره دانشجویی،تلفن ثابت وهمراه و دریافت کدصحت سنجی درگوشی همراه به صورت پیامک وانتخاب دکمه ذخیره

1-4 درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجو یاین دانشگاه،دانشجو با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری ورمزعبور(همان کدملی)،درخواست وام شهریه راثبت مینماید.

 

2- دانشجوي ورودي جدید در مقطع جدید که داراي پرونده درسامانه جامع صندوق رفاه هستند:

 

2-1 وارد نمودن نام کاربری ورمزعبور (که همان کدملی دانشجو بدون خط تیره میباشد)

2-2 درصورتی که مقطع تحصیلی قبلی تعیین تکلیف شده باشد  (صدوردفترچه یا تسویه حساب)وارد بخش اطلاعات دانشجو شده وثبت مقطع تحصیلی جدید را انتخاب مینماید.

2-3 پنجره جدید باز شده مقطع قبلی و تعیین تکلیف شده را نمایش میدهد و دانشجو میبایست درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخاب نماید.

2-4 وارد کردن تابعیت، محل صدور، مرکز آموزشی ، رشته تحصیلی ، نوع دوره ، مقطع ، سال ورود ، نیمسال ورود ، شماره دانشجویی ، تلفن ثابت و همراه و دریافت کد صحت سنجی در گوشی همراه به صورت پیامک و انتخاب ذخیره

2-5 در صورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجو یاین دانشگاه ، دانشجو باورود مجدد به پورتال دانشجویی وثبت کلمه کاربری و رمز عبور ، درخواست وام شهریه می نماید  .  

 

3-دانشجوي داراي پرونده درسامانه جامع صندوق رفاه در همان مقطع تحصیل

 

3-1 ورود به پورتال دانشجویی با نام کاربری و رمز عبور  (که همان کدملی دانشجو بدون خط تیره میباشد)

3-2 ثبت درخواست وام شهریه یا برای دانشجویانی که قبلا از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده کرده اند  (تشکیل پرونده داده اند) و درخواست مجدد از خدمات آن بانک را دارند درخواست وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران را ثبت مینمایند.

 

ب) شرایط اختصاصی وام شهریه

1- مدت استفاده از وام شهریه در مقطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 4 نیمسال تحصیلی و کارشناسی پیوسته حداکثر 8 نیمسال تحصیلی است. (چنانچه دانشجو به هرنحوی در یک یا چند نیمسال تحصیلی از وام استفاده ننماید ،مدت مذکور جزء نیمسال ذکر شده محسوب خواهد شد وحقی را برای دانشجو جهت استفاده از وام خارج از سنوات ایجاد نخواهد کرد)

تذکر: وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی و ی در پرونده دانشجو ثبت میگردد.

 

ج) مبلغ و مهلت در خواست وام شهریه:

1-مبلغ وام شهریه در نیم سال اول سالتحصیلی 1401-1400 در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداکثر 13.000.000 ریال (یک میلیون و سیصد هزار تومان) و برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 26.000.000 ریال (دو میلیون و ششصد هزار تومان) در هر نیمسال خواهد بود.

 

2- مهلت ثبت درخواست وام شهریه از منابع صندوق رفاه سازمان امور دانشجویان در سامانه صندوق رفاه و تحویل مدارک و تشکیل پرونده به کارشناس صندوق در دانشگاه تا حداکثر20/02/1401 خواهد بود.

 

د) مدارک الزامی جهت ارائه به کارشناس صندوق رفاه دانشگاه:

 

1-کارمندی( که در یکی ا ز دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده باشد.)

2- ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله دارای مهر تائید و امضای دستگاه مربوطه

3- ارائه گواهی کسر از حقوق ((درگواهی کسر از حقوق میبایست نوع استخدام (رسمی،پیمانی،قراردادی)درج گردد وصرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد))  (درنیمسال جاری با اعلام وزارت به دلیل شرایط کرونایی لازم نیست)

4- تصویر شناسنامه وکارت ملی ضامن

5- تصویر کارت دانشجویی و شناسنامه و کارت ملی دانشجو

 

نکته1:به دلیل شرایط کرونایی درنیمسال جاری الزام به ارائه گواهی کسر از حقوق نیست و تنها تکمیل فرم تعهد رسمی در دفترخانه کافی است.

نکته2:نام کاربری کلیه دانشجویان ، کدملی به صورت10رقم عددی و بدون خط و طبین آ ن میباشد

نکته3:در زمان ثبت اطلاعات سند تعهد در سامانه صندوق رفاه مشخصات ضامن از طریق و بسر ویس سازمان ثبت احوال استعلام میگردد .

نکته4:دانشجویانی که قبلا از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده کرده اند و درخواست مجدد از خدمات آن بانک را دارند نیاز به تشکیل پرونده جدید ندارند.

نکته5:دانشجویان متقاضی وام در طول تحصیل یکبار فرآیند فوق را طی و تشکیل پرونده وام میدهند ، لذا سایر ترمهای تحصیلی فقط با مراجعه به سامانه صندوق رفاه تقاضای وام را ثبت مینمایند و نیاز مجدد به ارائه مدارک ندارند.

نکته6:دانشجویان تحت نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی)درخواست وام شهریه کمیته امداد و سازمان بهزیستی میدهند و نیاز به ارائه مدارک و تشکیل پرونده ندارند .

نکته:7جهت تشکیل پرونده و ارائه مدارک به کارشناس دانشجویی فرهنگی مراجعه  فرمائید.

اموردانشجویی فرهنگی دانشگاه آذرآبادگان


گروه بندی