پنحشنبه 27 مرداد 1401

تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 1402-1401

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 1402-1401


تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1401/06/19 1401/11/26 عنوان 22 روز و 23 ساعت مانده