دوشنبه 04 تير 1403

ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه سال 1402 (داوطلبان ورودی جدید ترم بهمن ماه 1402 )

ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه سال 1402 (داوطلبان ورودی جدید ترم بهمن ماه 1402 )