چهارشنبه 09 آذر 1401

ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته از طریق کنکور و سوابق تحصیلی برای مهر ماه سال تحصیلی 1401

ثبت نام و تشکیل پرونده از پذیرفته شدگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته از طریق کنکور و سوابق تحصیلی برای مهر ماه سال تحصیلی 1401گروه بندی