پنحشنبه 03 خرداد 1403

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی


کارشناسی ارشد ناپیوسته
1 حقوق عمومی 
2 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
کارشناسی پیوسته
3 آموزش زبان انگلیسی
4 مترجمی زبان انگلیسی
5 تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 فقه و حقوق اسلامی
7 روانشناسی
8 حقوق