دوشنبه 04 تير 1403

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


کارشناسی پیوسته
1 مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
2 مهندسی صنایع
کارشناسی ناپیوسته
3 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیونر
4 مهندسی تکنولوژی اطلاعات و فناوری ارتباطات      ( ICT ) گرایش مدیریت ICT
کاردانی پیوسته
5 نرم افزار کامپیوتر