پنحشنبه 03 خرداد 1403

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری


کارشناسی ارشد ناپیوسته
1 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک 
2 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
3 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
4 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
5 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
6 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات 
7 حسابداری 
کارشناسی پیوسته
8 حسابداری
9 مدیریت صنعتی
10 مدیریت مالی
11 مدیریت امور بانکی
12 مدیریت بازرگانی
کارشناسی ناپیوسته
13 حسابداری
14 مدیریت بازرگانی
15 مدیریت جهانگردی
16 مدیریت صنعتی
کاردانی ناپیوسته
17 مدیریت بازرگانی
18 مدیریت صنعتی کاربردی
19 حسابداری
20 امور بانکی
21 امور مالی و مالیاتی
کاردانی پیوسته
22 امور اداری
23 حسابداری بازرگانی