شنبه 09 مهر 1401

دروس به حد نصاب نرسیده در نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399

دروس به حد نصاب نرسیده در نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دروس ذکر ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن دانشجویان ثبت نامی تشکیل نخواهد شد و دانشجویان بایستی دروس مربوطه را در ترم جاری بصورت تکدرس اخذ نمایند. لذا طی هماهنگی های صورت گرفته با اساتید محترم دروس، بایستی به ازای  تعداد دانشجویان ثبت نامی برای هر درس تعداد جلسات درسی (طبق برنامه کلاسی ابلاغ شده قبلی) در سامانه آموزش مجازی دانشگاه تشکیل داده خواهد شد که لینک دروس برای تشکیل کلاس طی اطلاعیه شماره 2 کلاسهای مجازی دانشگاه ( اطلاعیه مورخ 19 اسفند 1399) اعلام گردیده است.  لذا با عنایت به وضعیت قرمز کرونایی استان و تعطیلی کلیه فعالیتهای اداری موسسه تا اطلاع ثانوی دانشجویان بایستی بعد از بازگشایی فعالیت های اداری نسبت به تهیه فرم تکدرس اقدام و پس از تایید استاد راهنمای محترم رشته به آموزش موسسه تحویل نمایند.


گروه بندی