سه شنبه 07 تير 1401

دکتر حسن نان بخش هیات موسس

دکتر حسن نان بخش هیات موسس


الف :  اطلاعات شخصي:

 • نام : حسن
 • نام خانوادگي : نان بخش
 • تاريخ تولد : 1/9/1331
 • محل تولد : اروميه
 • وضعيت تاهل : متاهل
 • آدرس محل کار : اروميه – موسسه آموزش عالي آذرآبادگان – بلوار شهيد باهنر
 • تلفن : 3827771

ب :  مدارک علمي:

 • ليسانس شيمي از دانشکده علوم دانشگاه تبريز سال فارغ التحصيلي 1350
 • فوق ليسانس مهندسي بهداشت, دانشگاه تهران , دانشکده بهداشت سال فارغ التحصيل 1354
 • دکتري بهداشت محيط از کشور انگلستان , دانشگاه سالفورد , فارغ التحصيل سال 1372
 • تاريخ استخدام , 1357

پ :  درجه علمي :  دانشيار بهداشت محيط
ت :  فعاليتهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه :

 • بررسي وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني در استان آذربايجانغربي
 • بررسي اثربخشي رابطين بهداشتي در ارتقاء آگاهي , نگرش و عملکرد مادران از بهداشت خانواده
 • بررسي آلودگي قارچي و انگلي استخرهاي سرپوشيده در شهر اروميه
 • بررسي وضعيت ايمني بيماران بستري در بخشهاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه
 • بررسي رضايت بيماران بستري از خدمات بهداشتي و درماني ارائه شده در بيمارستانهاي آموزشي و خصوصي در شهر اروميه
 • بررسي تاثير آموزش پزشکي جامعه نگر در ارتقاء آگاهي , نگرش و عملکرد دانشجويان انترني دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه
 • بررسي آلودگي شيميايي و ميکروبي رودخانه شهرچايي اروميه
 • بررسي رضايت زنان از خدمات بهداشت باروري در فيلد آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

ث :  مقاله هاي چاپ شده به زبان فارسي

 • بررسي جمع آوري و دفع زباله هاي مواد زائد در بيمارستانهاي استان آذربايجانغربي , مجله دانشکده پزشکي اروميه, شماره 4, 12 , زمستان 1379
 • بررسي آلودگي قارچي و انگلي استخرهاي سرپوشيده در شهر اروميه , مجله علمي و پژوهشي دانشکده پزشکي اروميه, شماره 6, 14, تابستان 1380 صفحه 35-30
 • بررسي آلودگي شيميايي و ميکروبي آب قابل شرب شهرستان اروميه , مجله دانشکده پزشکي علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه , شماره 13,5,بهار 1380 صفحه 50-75
 • بررسي ميزان آگاهي و عملکرد توليدکنندگان مواد ايمني در خصوص تب مالت در شهر اروميه – مجله علمي و پژوهشي دانشکده پزشکي اروميه ,شماره 11,3,1378صفحه 265-280
 • بررسي غلظت نيترات و نيتريت در منابع آب زيرزميني قابل شرب در شهر اروميه , مجله علمي و پژوهشي دانشکده پزشکي اروميه , مجله علمي و پژوهشي دانشکده پزشکي اروميه شماره 1382،3،12 ،صفحه 265-180
 • بررسي وضعيت ايمني بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، مجله علمي و پژوهشي دانشکده پزشکي اروميه شماره 1378،4،11 صفحه 275-282
 • بررسي ميزان رضايت زنان از خدمات بهداشتي درماني در مراکز بهداشتي درماني روستاهاي شهر اروميه . مجله علمي و پژوهشي دانشکده پزشکي اروميه ، شماره 1380،1،14، صفحه : 20-25

مقاله هاي چاپ شده بزبان انگليسي

 • 8- Exposure to excessive of carbon monoxide due to congestion in the city of Tehran. Printed in International conference on Environmental Sensing and assessment ,volume 2, September 14-19 ,1975, Lasvegas, Nevada, p:1-8
 • 9- Determination of fluoride in drinking water of Urmia city and health importance ,Environmental Health ,The Journal of the Australia Institute of Environmental Health ,volume ,2, No.4: P: 34-39
 • 10- Study of fungal of Indoor swimming pools in urmia city .Iranian Journal publ Health ,volume 33, No.1 , PP,60-95, 2004
 • 11- Study of Heavy metals in the Shar-Chi Rive Urmia Iran ,Environmental Health ,The Journal of the Australia Institute of Environmental Health ,Volume ,5, Issue 3,2005
 • 12-A survey of Parasitological pollution and some of chemical and physical parameters in Indoor swimming pools in urmia city. Kermanshah university of medical sciences ,Journal of Behbood , vol 9, No4, 2006
 • 13. Design comparison of experimental storm water detention system treating concentrated road runoff. Iranian Journal of Environmental health science and engineering ,volume 2, number 3 summer 2005

ج :  کتب چاپ شده   

 • فلورايد و بهداشت دهان ، سازمان بهداشت جهاني ، 1994
 • رهنمودها تکنولوژي تامين آب در اجاتماعات روستايي ، سازمان بهداشت جهاني ، 1999
 • آلودگي ترافيک شهري ، سازمان بهداشت جهاني 2002

ح : شرکت در مجامع بين المللي و سمينارهاي خارج از کشور

 • سمينار علوم ،بهداشتي و پزشکي ، کشور يمن ، سال 2002 با ارائه مقاله علمي ، بررسي غلظت فلورايد در منابع آب قابل شرب زيرزميني شهر اروميه.
 • سمينار کاربرد کامپيوتر در علوم زيست محيطي ، ايتاليا با ارائه مقاله ، آلودگي قارچي استخرهاي شهر اروميه ، ايتاليا ،2003
 • سمينار آلودگي Wetlands در بلژيک در سال 2004 با ارائه دو مقاله علمي : طراحي و بهره برداري از تصفيه آبهاي باران شهري ، بلژيک شهريور ماه 2005.

خ :  دوره فرصت مطالعاتي
در سال 1383 بمدت 9 ماه در دانشگاه ادينبورد کشور انگلستان دپارتمان مهندسي زيست بودم. در اين دوره در خصوص روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب شهري تحقيق مي کردم.