سه شنبه 11 مهر 1402

راهنمای ورود به سامانه آموزشی جدید دانشگاه (هم آوا) بهمراه لینک فیلم آموزشی

راهنمای ورود به سامانه آموزشی جدید دانشگاه (هم آوا) بهمراه لینک فیلم آموزشی