سه شنبه 07 تير 1401

شماره های تماس موسسه

شماره های تماس موسسه


شماره

اختصاص به

داخلی

     

33827172

امور مالی

115

33827173

امور دانشجویان

107

33827174

گویا

-

33839350

فاکس

-

33827771

اتاق ریاست

102

33869181

حراست

103

33821179

گویا

-

33855298

گویا

-

33829974

آموزش

105 و 106

33829975

برنامه ریزی آموزشی

108

33828351

گویا

-

33852025

بسیج

-

-

دبیرخانه

104

-

نگهبانی

109

-

کتابخانه

111

-

اتاق مدیر گروه تربیت بدنی

112

 

اتاق مشاوره فرهنگی

116


گروه بندی