چهارشنبه 09 آذر 1401

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان(رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی(کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) سال 1401

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان(رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی(کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) سال 1401گروه بندی