چهارشنبه 26 مرداد 1401

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) سال 1400

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) سال 1400


در اجرای آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد برابر مفاد آئین نامه شماره 21/77897 مورخ 93/05/05 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بدینوسیله به اطلاع فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) می رساند داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد شده اند بایستی فرم مربوطه را (صفحه 513 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی-شماره 2) تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1400/06/20 به واحد آموزش موسسه تحویل نمایند تا در زمان مقرر 1400/06/20 لغایت 1400/06/29 اطلاعات داوطلبان در پرتال اینترنتی سازمان سنجش درج گردد . علی هذا بدیهی است به درخواست هایی که پس از موعد مقرر اقدام نمایند امتیاز رتبه اولی منظور نخواهد شد و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت.

ضمناً خلاصه ای از شرایط و ضوابط مربوط به آئین نامه فوق در بند (و) صفحه 15 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره 2) درج شده است.

معاونت آموزشی موسسه


گروه بندی