سه شنبه 07 تير 1401

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)


در اجرای آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد برابر مفاد آئین نامه شماره 21/77897 مورخ 99/05/05 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بدینوسیله به اطلاع فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) می رساند داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد شده اند بایستی فرم مربوطه را (صفحه 424 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی-شماره 2) تکمیل و حداکثر تا تاریخ 99/06/25 به واحد آموزش موسسه تحویل نمایند تا در زمان مقرر 99/06/29 لغایت 99/07/07 اطلاعات داوطلبان در پرتال اینترنتی سازمان سنجش درج گردد . علی هذا بدیهی است به درخواست هایی که پس از موعد مقرر اقدام نمایند امتیاز رتبه اولی منظور نخواهد شد و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت.

ضمناً خلاصه ای از شرایط و ضوابط مربوط به آئین نامه فوق در بند (و) صفحه 14 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره 2) درج شده است.

معاونت آموزشی موسسه


گروه بندی