سه شنبه 07 تير 1401

پروفسور سيد مهدي رضوي روحاني هیات موسس

پروفسور سيد مهدي رضوي روحاني هیات موسس


چکیده  فعاليتهاي علمي پژوهشي و اداري دكتر سيد مهدي رضوي روحاني

مشخصات فردي

1- نام و نام خانوادگي: سيد مهدي رضوي روحاني
2- سال و محل تولد: 1325، مشهد
3- محل كار: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه (تلفن و نمابر: 2771926-0441)
4- نشاني پست الكترونيكي: [email protected]
5- وضعيت اشتغال:        
•    استاديار بهداشت مواد غذائي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از سال 1352 تا 1369
•    دانشيار بهداشت مواد غذائي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از سال 1369 تا 1376
•    استاد بهداشت مواد غذائي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از سال 1376
•    استاد بازنشسته دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از سال 1387
•    عضو هيات موسس، موسسه آموزش عالي غير دولتي آذرآبادگان از سال 1385   
6- تحصيلات دانشگاهي:
•    دكتراي دامپزشكي، سال 1350 از دانشگاه تهران
•    فوق ليسانس تخصصي مواد غذائي، سال 1356 از دانشگاه ردينگ انگلستان
•    تخصص بهداشت مواد غذائي، سال 1365 از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
7- فرصتهاي مطالعاتي:
•    دوره يكساله در زمينه ميكرب شناسي شير، سال 1357 در موسسه تحقيقاتي NIRD   وابسته به دانشگاه ردينگ انگلستان.
•    دوره يكساله در زمينه مواد ممانعت كننده ميكربي، سال 1370 در دانشگاه گلف كانادا
•    دوره شش ماهه در زمينه مواد ممانعت كننده ميكربي، سال 1377 در دانشگاه گلف كانادا
8- تدريس:
•    بهداشت و صنايع شير در دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه
•    كنترل كيفي مواد غذائي در دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه
•    ميكروبيولوژي مواد غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه
•    مسمومیتها و عفونتهای غذائی، دوره تخصصی بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
•    میکروبیولوژی پیشرفته، دوره تخصصی بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه


 مسئوليتهاي اجرائي
1.    عضو شوراي سرپرستي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، حكم شماره 11019 مورخ 16/10/58
2.    معاون دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 10/10/57 تا 21/2/58، حكم شماره 8101 مورخ 10/10/57
3.    سرپرست دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 6/3/58 تا 15/10/58، حكم شماره 1432 مورخ 6/3/58
4.    معاون اداري مالي دانشگاه اروميه از 28/4/59 تا 25/7/59، حكم شماره 3318 مورخ 28/4/59
5.    سرپرست كتابخانه مركزي دانشگاه اروميه از 30/5/61 تا 25/8/61، حكم شماره 5354/22 مورخ 30/5/61
6.    رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه از 25/8/61/ تا 27/2/62، حكم شماره 8289/21 مورخ 25/8/61
7.    رئيس دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 27/2/62 تا 22/12/63، حكم شماره 2244 مورخ 27/2/62
8.    معاون آموزشي و دانشجوئي دانشگاه اروميه از 22/12/63 تا 25/5/64، حكم شماره 17297 مورخ 22/12/63
9.    رئيس دانشگاه اروميه از 4/2/65 تا 20/6/70، حكم شماره 2350/و مورخ 4/2/65
10.    رئيس دانشگاه اروميه از 12/10/71 تا 30/6/76، حكم شماره 29011/و مورخ 30/10/71
11.    معاون پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه از 5/9/79 تا 23/4/80 ، حكم شماره 6489/12 مورخ 5/9/79
12.    مدير گروه بهداشت مواد غذائي ، احكام شماره 5819 مورخ 18/2/76، 8444/12 مورخ 8/12/77، 6489/12 مورخ 5/9/79  ، 6129-12 مورخ 20/8/80، 9214/24 مورخ 22/6/83
13.    دبير هيات مميزه دانشگاه اروميه، احكام شماره 4359/24 مورخ 17/7/78 ، 6411-12 مورخ 29/8/80 ، 848-24 مورخ 24/1/1383 و  3661-12مورخ 7/4/85
14.    سرپرست دوره تخصصی بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه از تاریخ 17/ 11/ 83 ، حکم شماره 698- آ- 3 مورخ 5/5/84
15.    سرپرست موسسه آموزش عالي غير دولتي آذرآبادگان اروميه از سال 1385 تا سال 1388
16.    رئیس انجمن بهداشت مواد غذائی ایران از سال 1390


 

عضويت در كميته هاي تخصصي واجرائي

1.    مسئوليت شاخه تخصصي كنترل كيفي و بهداشتي فرآورده هاي دامي و عضو كميته تخصصي دامپزشكي ستاد انقلاب فرهنگي، حكم شماره 8055/7 مورخ 23/7/62
2.    عضو كميته دامپزشكي شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم، حكم شماره 7987/516/12 مورخ 5/4/64
3.    عضو كميته گزينش استاد هيات مركزي گزينش استاد در دانشگاه اروميه، حكم شماره 2211/گ مورخ 14/5/65
4.    عضو كميسيون هماهنگي تامين فضاهاي عمومي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 3676/و مورخ 23/2/70
5.    عضو شوراي آموزش دامپزشكي و تخصصصي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 30967/60 مورخ 20/11/71
6.    عضو هيات ممتحنه رشته تخصصي بهداشت مواد غذائي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 21933و مورخ 25/8/71
7.    عضو شوراي دانشگاه اروميه، احكام شماره 9375/25 مورخ 28/5/72، 8039/14 مورخ 18/11/77، 4469/24 مورخ 12/7/78 و 8631-24 مورخ 18/12/80
8.    عضو كميسيون هماهنگي آموزش فني و حرفه اي كشور در استان آذربايجان غربي، حكم شماره 15682/و مورخ 24/6/72
9.    عضو كميته تخصصي دامپزشكي در شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم، حكم شماره 1866/113 مورخ 7/7/72
10.    عضو ستاد دانشگاه جامع تكنولوژي، حكم شماره 2463/38 مورخ 4/8/72
11.    نماينده وزارت علوم در شوراي فرهنگ عمومي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 1113/و مورخ 24/1/73
12.    عضو كميسيون استخدام و ترفيعات اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه، حكم شماره 17387 مورخ 22/8/73
13.    عضو شوراي هماهنگي هياتهاي امناي وزارت علوم، حكم شماره 14426/3687/15 مورخ 5/7/74
14.    عضو شوراي فرهنگ عمومي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 3695/1/الف مورخ 6/12/74
15.    نايب رئيس شوراي تحقيق و تكنولوژي استان آذربايجان غربي، حكم شماره 01/1/132211 مورخ 31/2/76
16.    عضو هيات ممتحنه رشته تخصصي بهداشت مواد غذائي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 4236/799/112 مورخ 5/3/76
17.    سرپرست كميته تخصصي برنامه ريزي بهداشت و اپيدميولوژي دامپزشكي وزارت علوم بمدت سه سال، حكم شماره 3548/113 مورخ 19/11/76
18.    رياست گرايش بهداشت مواد غذائي وزارت علوم، حكم شماره 465/112 مورخ 12/4/78
19.    عضو كميته تخصصي دامپزشكي وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، حكم شماره 1454/22 مورخ 20/4/78
20.    عضو هيات مميزه دانشگاه اروميه، احكام شماره 4359/24 مورخ 17/7/78 ، 6411-12 مورخ 29/8/80 ، 6658-12 مورخ 20/8/82 ، 860 -24 مورخ 24/1/83 و3381-12 مورخ 30/3/1385
21.    عضو شوراي پژوهش دانشگاه اروميه بمدت دو سال، حكم شماره 3348/11 مورخ 28/9/78
22.    عضو کمیسیون تخصصي گروه دامپزشكي هيات مميزه دانشگاه اروميه، احكام شماره 6437/12 مورخ 12/10/78 و 6921/12 مورخ 27/9/80 و 3659 مورخ 7/4/85
23.    عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي هيات مميزه دانشگاه اروميه، حكم شماره 6439/12 مورخ 12/10/78
24.    عضو كميته تخصصي بهداشت مواد غذائي سازمان نظام دامپزشكي كشور، حكم شماره 793/8/31 مورخ 14/4/79
25.    عضو شوراي بهداشت دانشگاه اروميه، حكم شماره 7674/24 مورخ 18/10/79
26.    عضو هيات تحريريه مجله علمي سلامت وابسته به سازمان دامپزشكي كشور
27.    عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، حكم شماره 5305/4 مورخ 3/11/79
28.    عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه اروميه، حكم شماره 662/24 مورخ 2/2/80
29.    نايب رئيس شوراي دانشگاه، حكم شماره 8769-24 مورخ 25/12/80
30.    عضو كميسيون تخصصي دامپزشكي شوراي قطبهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حكم شماره 2046/21 مورخ 17/10/81 . ادامه فعالیت تا کنون
31.    عضو هیئت امنای دانشگاه ارومیه، حکم شماره 114/دش مورخ 9/1/83  بمدت چهار سال و 7217/15 مورخ 1/11/84  بمدت چهار سال. ادامه فعالیت تا کنون
32.    عضو شوراي قطبهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، حكم شماره 3858/522/21  مورخ 1/4/82 بمدت سه سال . ادامه فعالیت تا کنون
33.    عضو گروه علوم دامپزشكي فرهنگستان علوم، حکم شماره 2138-1 مورخ 19/6/84  . ادامه فعالیت تا کنون
34.    عضو كميسيون تخصصي گروه دامپزشكي هيات مميزه مركزي، حکم شماره 2433/15 مورخ 12/4/85  بمدت دو سال. ادامه فعالیت تا کنون
35.    عضو گروه دامپزشكي وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، حکم شماره 11240/22 مورخ 6/8/85  . ادامه فعالیت تا کنون
36.    عضو حقيقي شوراي قطبهاي علمي كشور، حکم شماره 13215/7549/3  مورخ 5/9/86  بمدت سه سال. ادامه فعالیت تا کنون
37.    عضو شوراي دانشگاه اروميه (نماينده رياست) تا پايان سال 1388، حکم شماره 1327 مورخ 4/3/87  بمدت چهار سال
38.    عضو حقيقي شوراي عالي پژوهشكده آرتميا و جانوران آبزي، حکم شماره 2667-24 مورخ 10/5/88  بمدت دو سال. ادامه فعالیت تا کنون
39.    عضو هيات امناي استان آذربايجان غربي زير مجموعه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي،  حکم شماره 1147/دهم مورخ 4/8/88  بمدت چهار سال
 


مقالات فارسی چاپ شده در نشريات علمي

1.    رضوي روحاني، سيد مهدي و جبار سفيدگر (1360) بررسي كيفيت بهداشتي بستني در شهرستان اروميه. نامه دانشكده دامپزشكي، جلد 37 ، صفحات 1-10
2.    رضوي روحاني، سيد مهدي (1364) اكولوژي استرپتوكوكوس يوبريس. نامه دانشكده دامپزشكي، جلد 40، صفحات 55-64
3.    رضوي روحاني، سيد مهدي (1369) بررسي منابع آلودگي شير به انواع اسپورهاي كلستريديوم. نامه دانشكده دامپزشكي، جلد 45، صفحات 92-101
4.    خيامي، مسعود، رضوي روحاني، سيد مهدي و سياسي، زهرا (1382) اثر دما و پرتو فرابنفش در كاهش تعداد باكتري هاي كليفرم در زعفران. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10، شماره 2، صفحات 43 – 50 (استاد راهنما)
5.    مهدی زاده، تورج، رضوی روحانی، سید مهدی (1387) بررسی اثرات ضد باکتریائی عصاره روغنهای اسانسی سه نوع پیاز مختلف بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 15، شماره 2، صفحات 147 – 154 (استاد راهنما)
6.    رامین، علیقلی، رضوی روحانی، سید مهدی، بوداغی، کریم (1387) بررسی مقایسه ای غلضت ماهانه اوره در شیر در یک دوره شیر دهی. مجله دامپزشکی ایران. جلد 4، شماره2، صفحات 102 – 106(استاد راهنما)
7.    رهنما، محمد، رضوی روحانی، سید مهدی، تاجيك، حسين، خليقي سيگارودي، فرحناز و رضا زاد باري، محمود (1387) بررسي اثرات ضد ميكربي اسانس گياه آويشن شيرازي و نايسين به تنهائي و تركيبي با يكديگر بر عليه ليستريا مونوسيتوژن ATCC 19118 در آبگوشت قلب- مغز. فصلنامه گياهان داروئي. جلد 2، صفحات 120-131(استاد راهنما)
8.    قاسم زاده دقيق، ندا،  رضازاده باري، محمود، سيد مهدي، رضوي روحاني (1388) بررسي اثرات ضد ميكربي كيتوزان استخراج شده از پوسته سيست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) بر روي سوشهاي ميكربي استافيلوكوكوس اورئوس، ليستريا مونو سيتوژن، سالمونلا تيفي موريوم و اشريشيا كلي. مجله تحقيقات دامپزشكي، جلد 64، شماره 1، صفحات 79-83 (استاد راهنما)
9.    زمردي، شهين، رضوي روحاني،‌سيد مهدي، ‌خسروشاهي،‌اصغرو احساني، علي (1388) ماندگاري باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي و تاثير آن بر خواص كيفي و حسي پنير سفيد ايراني فراپا لايشي. مجله پزوهشهاي صنايع غذائي، جلد 1/19، شماره 2، صفحات 79-94(استاد راهنما)

10.    تاجيك، حسين، رضوي روحاني،‌سيد مهدي، شكو هي ثابت جلالي، فرنود، بياني،‌آرزو (1388) ارزيابي آزمايشگاهي تاثيرات مهاري مونولورين بر استافيلوكوكوس اورئوس در گوشت گاو. مجله ميكرب شناسي پزشكي ايران، سال 3، شماره ها ي 2 و 3 صفحات 27-33 (استاد راهنما)
11.    تاجيك، حسين، رضوي روحاني،‌سيد مهدي، پژوهی، محمد رضا و محمودی، رزاق (1389) بررسی باقیمانده انروفلوکسازین در بافتهای طیور کشتار شده در استان های شمال غرب ایران با استفاده از روشهای  FPT و  ELISA. زیر چاپ
12.     نیریز نقدهی، مسلم، رضوي روحاني،‌سيد مهدي، کریم، گیتی، رضویلر، ودود، زینالی، امیر و دلشاد، رضا (1388) مطالعه اثرات توام مونولورین و اسانسهای پونه (Mentha pulegium L.) و نعناع (Mentha spicata L.) روی باسیلوس سرئوس و اشریشیا کولای O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دوره 3، شماره 4، صفحات 657-666  (استاد راهنما)
13.    زمردي، شهين، ‌خسروشاهي،‌اصغر، رضوي روحاني،‌سيد مهدي، تاجیک، حسین و میرآقائی، سمیه (1389) تاثیر لاكتوباسيلوس كازئي به عنوان مایه کشت الحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی فراپالایش. مجله پژوهشهاي صنايع غذائي، جلد 3/20، شماره 1، صفحات 117-133(استاد راهنما)
14.    مرادی، مهران، تاجیک، حسین، رضوي روحاني،‌سيد مهدي، ارومیه ای، عبدالرسول، ملکی نژاد، حسن و ساعی دهکردی، سید سیاوش (1389) ارزيابي خصوصيات آنتي اکسيدانی، رنگ و اثرات ضد باکتریائی  فيلم خوراکي کیتوزان حاو ي اسانس آويشن شيرازي عليه ليستريا منوسيتوژنز. مجله ارمغان دانش  دوره ١٥، ،شماره ٤، زمستان ١٣٨٩، صفحات 303-315 (استاد راهنما)
15.    تاجیک، حسین؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ پژوهی الموتی، محمد رضا و محمودی، رزاق (1390) مقايسه بقايای انروفلوکساسين در بافت‌های طيور کشتار شده در استان‌های شمال غرب ایران با استفاده از FPT و ELISA . مجله پزشكي اروميه ، دوره 22 ، شماره 1، صفحات 18-24
16.     فرهنگ فر، عذرا؛ تاجیک، حسین؛ رضوي روحانی، سید مهدی؛ مرادي، مهران و علی اکبرلو، جواد (1390) اثرات ترکیبی اسانس میخک و عصاره دانه انگور بر روي عوامل فساد باکتریایی پتی گوشت گاومیش در دماي نگهداري 8 درجه سانتی گراد. مجله پژوهشهاي صنایع غذایی، جلد 21 شماره 1 صفحات 119-130
17.    کریم، گیتی؛ کیائی، سید محمد مهدی؛ رکنی، نوردهر و رضوی روحانی، سید مهدی (1390) آلودگی شیر به بقایای آنتی بیوتیک ها طی چهل سال اخیر در ایران. مجله بهداشت مواد غذائی، دوره 1 شماره 1 صفحات 23-30
18.    رضوي روحانی، سید مهدی؛ مرادي، مهران و مهدیزاده، تورج (1390) اثرات ضد باکتریایی ترکیبی نیسین و اسانس پیاز تحت غلظت هاي مختلف نمک و pH  بر باکتري لیستریا مونوسیتوژنزدر شرایط آزمایشگاهی. مجله بهداشت مواد غذائی، دوره 1 شماره 3 صفحات 25-34
19.     کریم، گیتی؛ کیائی، سید محمد مهدی؛ رکنی، نوردهر ، رضوی روحانی، سید مهدی و مطلبی عباسعلی (1391) وضعیت آلودگی مواد غذائی با منشا دامی و آبزیان به فلزات سنگین در کشور. مجله علوم و صنایع غذائی، دوره 9، شماره 34 صفحات 25-35

20.    مهدیزاده، تورج؛ تاجیک، حسین؛ رضوی روحانی، سید مهدی و ارومیه ای، عبدالرسول (1391) ارزیابی ویژگی های ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی و نوری فیلم خوراکی کامپوزیتی نشاسته- کیتوزان حاوی عصاره ا لکلی پوست انار. فصل نامه گیاهان داروئی، دوره 2 شماره 3مسلسل 42 صفحات 323-331
21.    مرادی، مهران؛ تاجیک، حسین؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ ارومیه ای، عبدالرسول؛ ملکی نژاد، حسن و قاسم مهدی، هادی (1391) تهيه و ارزيابي خصوصيات فيلم آنتي اكسيدان كيتوزان حاوي عصاره دانه انگور. مجله پزشکی ارومیه، دوره 23 شماره 3 صفحات 43-52
22.    تاجیک، حسین؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ مرادی، مهران؛ فرهنگ فر، عذرا. (1391). بررسی ویژگی های ضد باکتریایی فیلم خوراکی زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی و مونولورین بر عیله لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی O157: H7 در شرایط آزمایشگاهی. مجله پزشکی ارومیه. دوره 23، شماره 3. 240-232.
23.    شکر فروش، سید شهرام؛ کریم، گیتی؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ کیائی، سید محمد مهدی؛ رکنی، نوردهر و عباس والی؛ مریم (1391). بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذائی با منشاء دامی به باکتری های بیماری زا در ایران، بخش اول : شیر و فرآورده های آن. نشریه علمی-پژوهی بهداشت مواد غذایی، دوره 2، شماره 2 صفحات 1-30
24.    شکر فروش، سید شهرام؛ رکنی، نوردهر؛ کریم، گیتی؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ کیائی، سید محمد مهدی و عباس والی؛ مریم (1391). بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذائی با منشاء دامی به باکتری های بیماری زا در ایران، بخش دوم : گوشت و فرآورده های گوشتی. نشریه علمی-پژوهی بهداشت مواد غذایی، دوره 2، شماره 3 صفحات 1-14
25.    شکر فروش، سید شهرام؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ کریم، گیتی؛ کیائی، سید محمد مهدی؛ رکنی، نوردهر و عباس والی؛ مریم (1391). بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذائی با منشاء دامی به باکتری های بیماری زا در ایران، بخش سوم : غذاهای دریائی. نشریه علمی-پژوهی بهداشت مواد غذایی، دوره 2، شماره 4 صفحات 15-32
26.    شکر فروش، سید شهرام؛ کیائی، سید محمد مهدی؛ کریم، گیتی؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ ؛ رکنی، نوردهر و عباس والی؛ مریم (1392). بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذائی با منشاء دامی به باکتری های بیماری زا در ایران، بخش چهارم : مرغ و تخم مرغ. نشریه علمی-پژوهی بهداشت مواد غذایی، دوره 3، شماره 1 صفحات 45-64
27.    آخوند زاده بستی، افشین؛ امین زارع، مجید؛ رضوی روحانی، سید مهدی؛ خنجری، علی؛ نوری، نگین؛ جبلی جوان، اشکان؛ طاهری میرقائد، علی؛ رئیسی، مجتبی؛ نقیلی، حسین و محمدخان، فاطمه (1393). اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس. فصلنامه گیاهان داروئی، دوره 2، شماره مسلسل50 ، صفحات 27-34

 
مقالات انگلیسی چاپ شده در نشريات علمي1.    Razavi Rohani, S.M. and Bramley…..(1981) A study of the frequency and distribution of Streptococcus uberis contamination on the body of lactating and non-lactating cow. Indian Vet. J. 58: 804-811
2.    Butista, D.A.; Durisin, M.D.; Razavi-Rohani, S.M.; Hill, A.R. and Griffith, M.W. (1993) Extending the shelf life of cottage cheese using monolaurin. Food Res. Intl. 26: 203-208
3.    Razavi Rohani, S.M. and Griffiths, M.W. (1994) The effect of mono and polyglycerol laurate on spoilage and pathogenic bacteria associated with foods. J. Food Safety. 14: 131-151
4.    Razavi Rohani, S.M. and Griffiths, M.W. (1996) The effect of lysozyme and butylated hydroxyanizole on spoilage and pathogenic bacteria associated with foods. J. food Safety. 16: 59-74
5.    Razavi Rohani, S.M. and Griffiths, M.W. (1996) Inhibition of spoilage and pathogenic bacteria associated with foods by combination of antimicrobial agents. J. Food Safety. 16: 87-104
6.    Razavi Rohani, S.M. and Griffiths, M.W. (1999) The antifungal activity of butylated hydroxyanizole and lysozyme. J. Fod Safety. 19: 97-108
7.    Razavi Rohani, S.M. and Griffiths, M.W. (1999) Antifungal effects of sorbic acid and propionic acid at different pH and NaCl conditions. J. Food Safety. 19: 109-120
8.    Abatzopoulos, T.J.; Agh, N.; Stappen, Van; Razavi Rohani, S.M. and Sorgeloos, P. (2006) Artemia sites in Iran. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 86: 299-307(استاد راهنما)
9.    Agh, N.; Abatzopoulos, T.J.; Kappas, I.; Van Stappen, G.; Razavi Rohani, S.M. and Sorgeloos, P. (2007) Coexistence of sexual and parthenogenic Artemia populations in lake Urmia and neighbouring lagoons. International Review of Hydrobiology 92: 48-60(استاد راهنما)
10.    Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; and Moradi, M. (2007) Detection of aflatoxin M1 in raw and commericial pasteurized milk in Urmia, Iran. Pakistan journal of biological sciences, 10 : 4103-4107
11.    Agh, N.; Van Stappen, G.; Bossier, P.; Sepehri, H.; Lotfi, V.; Razavi Rouhani, S.M. and Sorgeloos, P. (2008) effects of salinity on survival, Growth, Reproductive and Life characteristics of Artemia populations from Urmia Lake and Neighboring Lagoons. Pakistan journal of biological sciences, 11: 164-172(استاد راهنما)
12.    Fallah, A.A.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M. and Rahnama, M. (2008) Microbial and sensory characteristics of camel meat during refrigerated storage as affected by gamma irradiation. Pakistan journal of biological sciences, 11: 894-899(استاد راهنما)
13.    Tajik. H.; Moradi, M.; Razavi Rohani, S.M.; Erfani, A.M. and Shokouhi Sabet Jalali, F.(2008) Preparation of chitosan from brine shrimp (Artemia urmiana) cysts shells and  effects of different chemical processing sequncess on physicochemical and functional properties of the product. Molecules, 13: 1263-1274
14.    Saei Dehkordi, S. S.,;  Razavi Rohani, S. M.,; Tajik, H.,; Moradi, M. and
Aliakbarlou, J. (2008) Antimicrobial Effects of Lysozyme in Combination with Zataria
multiflora Boiss. Essential Oil at Different pH and NaCl Concentrations on E.coli O157:H7 and Staphylococcus aureus. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7: 1458-1463(استاد راهنما)
15.    Aliakbarlu, J.; Alizadeh, M.; Razavi-Rohani, S. M.,; Vahabzade, Z.,; Saei, S.S. and Agh, N. (2009) Effects of Processing Factors on Biogenic Amines Formation in Iranian White Brine Cheese. Journal of Biological Sciences, 4: 23-28(استاد راهنما)
16.    Moradi, M.; Tajk, H.; No, H.K.; Razavi Rohani, S. M.; Oromiehie, A, and Ghasemi, S. (2010) Potential Inherent Properties of Chitosan and Its Applications in Preserving Muscle Food. J. Chitin Chitosan., 15(1), 35-45
17.    Ahmadi, Malahat; Razavi Rohani, Seyed Mehdi and Ayremlou. Nooshin (2009) Evaluation of Streptococcus agalactiae detection by PCR in milk and its comparison to other microbiological methods. Iranian Journal of Microbiology, 1(4) 28-31(استاد راهنما)
18.    Ahmadi, Malahat; Razavi Rohani, Seyed Mehdi and Ayremlou. Nooshin (2010) Detection of Staphylococcus aureus in milk by PCR.Comp. Clin. Pathol., 19:91-94 (استاد راهنما)
19.    Tajk, H.; Malekinejad, H.; Razavi Rohani, S. M.;Pajouhi, M.R.; Mahmoudi, R. and Haghnazari, A. (2010) Chloramphenicol residues in chicken liver, Kidney and muscle: A comparison among the antibacterial residues monitoring methods of Four Plate Test, ELISA and HPLC. Food and Chemical Toxicology, 48, 2464-2468
20.    Zomorodi, S.; Khosrowshahi, A.; Razavi Rohani, S.M. and Miraghaei, S. (2010) Survival of Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum in free and microencapsulated forms on Iranian white cheese produced by ultrafiltration. International Journal of Dairy Technology,63, 84-91 (استاد راهنما)
21.    Aliakbarlu, J.;  Alizadeh,M.; Razavi-Rohani, S.M. and Agh, N. (2011)  Biogenic amines in Iranian white brine cheese: modelling and optimisation of processing factors. International Journal of Dairy Technology, Article first published online: 13 APR 2011
22.    Razavi Rohani, S.M.; Moradi, M.; Mehdizadeh, T.; Saei-Dehkordi, S.S. and Griffiths, M.W. (2011) The effect of nisin and garlic (Allium sativum L.) essential oil separately and in combination on the growth of Listeria monocytogenes. LWT - Food Science and Technology, 44: 2260-2265
23.    Moradi, M.; Tajk, H.; Razavi Rohani, S. M. and Oromiehie, A. (2011) Effectiveness of Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract impregnated chitosan film on ready-to-eat mortadel
24.    la-type sausages during refrigerated storage. Journal of the Science of Food and Agriculture. 91(15):2850-7.
25.    Razavi Rohani, S.M.; Topchi, A. (2011) The effect of Monolaurin on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Research Journal of Biological Sciences, 6: 661-665
26.    Farhangfar, A.; Tajik,H.; Razavi Rohani, S.M.; Moradi, M. and Aliakbarlu, J. (2011)  Combined Influence of the Clove Essential oil and Grape Seed Extract on the Spoilage Related Bacteria of Buffalo Patties during the Storage at 8 ° C. Journal of Food Science Research, 21: 119-130
27.    Hamedi, H.; Razavi Rohani, S.M. and Gandomi, H. (2012). Combination Effect of Essential Oils of Some Herbs With Monolaurin on Growth and Survival of Listeria Monocytogenes in Culture Media and Cheese. Journal of Food Processing and Preservation,
28.    Moradi, M.; Tajk, H.; Razavi Rohani, S. M.; Oromiehie, A; Malekinejad, H.; Aliakbarlu, J. and Hadian, M. (2012) Characterization of antioxidant chitosan film incorporated with Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract. LWT - Food Science and Technology, 46:  477-484
29.    Hassanzadeh, P.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; Ehsani, A.; Aliakbarlu, J. and Moradi, M. (2012) Effects of gamma irradiation and chitosan edible coating on the bacterial, chemical and sensory properties of chicken meat. Journal of Food Science Research, 21:355-369.
30.    Mehdizadeh, T.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S. M.; Oromiehie, A. (2012) Antibacterial, antioxidant and optical properties of edible starch-chitosan composite film containing Thymus kotschyanus essential oil. Veterinary Research Forum, 3: 167-173
31.    Neyriz-Nagadehi, M.; Razavi-Rohani, S.M.; Karim, G. and Zeynali, A. (2012) Effects of monolaurin and lactic acid bacteria starter culture on growth of vegetative cells of Bacillus cereus in Iranian white fresh cheese. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 4: 75-84
32.    Raeisi, M.; Tajik, H.; Razavi Rohani S.M.;  Maham,M.; Moradi,M.;  Hajimohammadi, B.; Naghili, H.; Hashemi,M. and Mehdizadeh, T. (2012) Essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus) antibacterial activity on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in culture media and Iranian white cheese. Iranian journal of microbiology, 4:(1) 30- ?
33.    Razavi Rohani, S.M.; Aliakbarlu, J.; Ehsani, A. and Hassanzadazar, H. (2013)  Biogenic amines determination in some traditional cheeses in West Azerbaijan province of Iran. Veterinary Research Forum, 4: 115-118
34.    Naghili, H.; Tajik, H.; Mardani, K.; Razavi Rouhani, S.M. Ehsani, A. and Zare, P. (2013) Validation of drop plate technique for bacterial enumeration by parametric and nonparametric tests. Veterinary Research Forum, 4: 179-183
35.    Tajik, H.; Farhangfar, A.; Moradi, M. and Razavi Rohani, S.M. (2014) Effectiveness of clove essential oil and grape seed extract on microbial and lipid oxidation characteristics of raw buffalo patty during storage at abuse refrigeration temperature. Journal of Food Processing and Preservation, 38: 31-38
36.    Tajik, H.; Raeisi, M.; Razavi Rohani, M.R.; Hashemi, M.; Aminzare, M.; Naghili, H.;  Rozbani, D. and Ben Ammar, D. (2014) Effect of Monolaurin  Alone and in Combination with  EDTA on Viability of  Escherichia  coli and Staphylococcus aureus in Culture Media and Iranian White Cheese. Journal of Food Quality and Hazards Control, 1: 108-112
37.    Raeisi, M.; Razavi Rohani, S.M.; Tepe, B.; Kiani, H.; khoshbakht, R. and Shirzad, H. (20.. ) Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil, alone or in combination with monolaurin, on Listeria monocytogenes at different pH and temperatures. Journal of Agricultural Science and Technology, ….


مقالات فارسی ارائه شده در كنگره ها


1-    وند يوسفي، جليل و همتي، يحيي و رضوي روحاني، سيد مهدي (1369) ليستريا مونوسيتوژن بعنوان يك زئونوز. نخستين كنگره بررسي مسائل بهداشتي و درماني منطقه. دانشگاه علوم پزشكي اروميه.
2-    انوري فر، تورج و سيد مهدي رضوي روحاني (1374) اثرات ضد ميكربي اسانس دارچين بر روي ميكروارگانيسمهاي بيماريزا و فاسد كننده مواد غذائي. دومين كنگره بيوشيمي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
3-    رضوي روحاني، سيد مهدي (1376) نقش اسيدهاي چرب در نگهداري مواد غذائي. اولين همايش ايمني غذا. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان.
4-    رضوي روحاني، سيد مهدي و عليرضا قارائي (1378) بررسي بقاي استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سفيد ايراني در طي فرايند توليد و مدت زمان رسيدن آن. يازدهمين كنگره دامپزشكي ايران.
5-    تاجيك، حسن و سيد مهدي رضوي روحاني و قاسم دهقاني (1379) بررسي آلودگي سالمونلائي گوشت چرخ كرده در فروشگاههاي شهرستان اروميه. چهارمين كنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان.
6-    رستگار نيا، عبالرضا و رضوي روحاني، سيد مهدي و دانشور حسيني، نيما (1379) استفاده از روش ديسك باسيلوس استئاروترموفيلوس براي تعيين وجود باقيمانده هاي آنتي بيوتيكي و مهار كننده ها در شير. اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران.
7-    رضوي روحاني، سيد مهدي و بهنوش اسدي (1379) تاثير توام مواد ممانعت كننده مجاز (سيستم ممانعت كننده) بر افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. اولين سمينار كشوري بهداشت مواد غذائي. دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
8-    رضوي روحاني، سيد مهدي، حسين تاجيك و ثريا اسماعيل پور (1380) ممانعت از رشد هوازي و بي هوازي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس بوسيله لوريسيدين (مونولورين). دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران. جامعه دامپزشكي ايران.
9-    امنيت طلب، امير و سيد مهدي رضوي روحاني (1380) بررسي آلودگي گوشت چرخ كرده در فروشگاههاي اروميه به استافيلوكوكوس اورئوس. اولين سمينار كشوري بهداشت مواد غذائي. دانشكده بهداشت و انستيتو تهقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
10-    رضوی روحانی، سید مهدی، احسانی پهر آباد، علی و اسماعیل زاده، شکراله (1384) بررسی منابع آلودگی شیر خام به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
11-    رضوی روحانی، سید مهدی، احسانی پهر آباد، علی و جمشیدی، سعید (1384) بررسی آلودگی شیر و فراورده های آن به اشریشیا کلی تیپ I در ارومیه. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
12-    رضوی روحانی، سید مهدی، ساعی دهکردی، سید سیاوش و بابائیان، علی (1384) استفاده از بوتیلیتید هیدروکسی انیزول (BHA) و ترکیب BHA با اتیلن دی امین تترا استیک اسید (EDTA) برای کنترل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به منظور افزایش کیفیت نگهداری گوشت چرخ کرده. هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
13-    رضوی روحانی، سید مهدی، بیات، سمیه و پور میرزا، علی اصغر (1384) تاثیر توام حرارت و لاکتات سدیم در غیر فعال کردن سالمونلا تیفی موریوم در گوشت چرخ کرده.  هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
14-    امیر جعفری زاده، سید مهدی رضوی روحانی(1384) تاثیر pH، NaCl، درجه حرارت و مدت زمان نگهداری در بقای سالمونلا تیفی موریوم. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.
15-    سید مهدی رضوی روحانی، منصور خردمندی، عبدالرضا رستگار نیا و بابک نریمانی(1384) نگهداری شیر خام گاو میش از طریق فعال نمودن سیستم لاکتو پراکسیداز. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.
16-    هادی ملکی، اصغر خسرو شاهی اصل، سید مهدی رضوی روحانی، اشکان مددلو (1385) بررسی اثر دمای حرارت دهی، درصد ماده جامد کل، هیدروکلوئید و مایه کشت میکربی بر ویسکوزیته ماست قالبی. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
17-    هادی ملکی، اصغر خسرو شاهی اصل، سید مهدی رضوی روحانی، علی احسانی (1385) ]Investigation in the effects of some process and formulary factors on sensory properties of plain set yogourt. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
18-    شهین زمردی و سید مهدی رضوی روحانی (1386) کنترل سموم قارچی در مواد غذائی. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذائی کشور
19-    شهین زمردی، سید مهدی رضوی روحانی، میترا فرجیان و پریسا سنائی (1386) بررسی سموم قارچی موجود در غلات. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذائی کشور
20-    شهین زمردی و سید مهدی رضوی روحانی (1386) مایکوتوکسین های پسته و راههای کنترل و آلودگی زدائی آن. اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
21-    رزاق محمودي، سید مهدي رضوي روحانی، محمد رضا پژوهی الموتی (1386) کفیر: ماده غذایی پروبیوتیکی. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذائی کشور. دانشگاه ارومیه
22-    مهران مرادی، حسین تاجیک، سید مهدي رضوي روحانی، سیاوش ساعی دهکردی و رحمان اروج زاده (1388) جایگاه و اهمیت بسته بندی ضد میکربی در صنایع غذائی. اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی. دانشگاه زابل
23-    محمد رهنما، حسین تاجیک، سید مهدي رضوي روحانی، عزیزاله فلاح مهرجردی و سیاوش ساعی دهکردی (1388) بررسی اثرات ضد میکربی اسانس گیاه دارچین به تنهائی و ترکیبی با نایسین بر سالمونلا تیفی موریوم شماره 138 فاژ تایپ 2 و لیستریا مونوسیتوژنز ATCC19118 در آبگوشت قلب و مغز. اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی. دانشگاه زابل
24-    محمد رهنما، حسین تاجیک، سید مهدي رضوي روحانی، عزیزاله فلاح مهرجردی و فریبا زینالی (1388) بررسی اثرات ضد میکربی اسانس گیاه اکلیل کوهی به تنهائی و ترکیبی با نایسین بر سالمونلا تیفی موریوم شماره 138 فاژ تایپ 2 و لیستریا مونوسیتوژنز ATCC19118 در آبگوشت قلب و مغز. (نگاهدارنده ها طبیعی) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی. دانشگاه زابل
25-    ناهیده افضل آهنگران، سید مهدی رضوی روحانی، سمیرا ابراهیم زاده و علی کاظم نیا (1389) بررسی تاثیر اسانس گیاه داروئی مریم گلی بر آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا البیکانس. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. تهران
26-    جواد علی اکبرلو، سید مهدي رضوي روحانی، محمد علیزاده (1389) کاهش تولید آمینهای بیوژنیک در پنیر سفید ایرانی. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. تهران
27-    جواد علی اکبرلو، سید مهدي رضوي روحانی، محمد علیزاده و مهران مرادی (1389) مطالعه اثر فاکتورهای فراوری بر پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. تهران
28-    شهین زمردی، ، سید مهدي رضوي روحانی، اصغر خسرو شاهی اصل و سمیه میر آقائی (1389) بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاریوم به فرم آزاد و کپسوله و تاثیر آنها بر ترکیبات شیمیائی، خواص حسی و لیپولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایشی. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. تهران
29-    عذرا فرهنگ فر، حسین تاجیک و سید مهدي رضوي روحانی (1389) بررسی اثرات توام اسانس روغنی میخک (Syzygium ar0maticum) و عصاره دانه انگور بر الگوی فساد میکربی گوشت گاو میش چرخ شده در دمای نگهداری نا مناسب. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. تهران
30-    مهران مرادی، عذرا فرهنگ فر، حسین تاجیک و سید مهدي رضوي روحانی (1390) تهیه فیلم خوراکی زئین حاوی مونولورین و اسانس آویشن شیرازی و ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی. بیستمین کنگره ملی علوم وصنایع غذائی ایران. دانشگاه صنعتی شریف، تهران
31-    مهران مرادی، حسین تاجیک، سید مهدی رضوی روحانی و هادی قاسم مهدی (1392) کاربرد فیلم ضد میکربی کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی وعصاره دانه انگور در کالباس مارتادلا. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. دانشگاه شیراز 7-9 آبان 1392

•    مقالات انگلیسی ارائه شده در كنگره ها


1-    Razavi Rohani, S.M. (1990) A study of the contamination of milk to Listeria monocytogenes in Urmia. 23rd International Dairy Congress, Montreal, Canada.
2-    Agh, N.; Sorgeloos, P.; Abatzopoulos, T.; Razavi Rohani, S.M. and Lotfi, V.G. (2001) Artemia resources in Iran. In the book of abstracts: International workshop on artemia. Artemia and Aquatic Animals Research Centre, Urmia University, 12-15 May 2001, Urmia, Iran.
3-    Razavi Rohani, S.M.; Saei-Dehkordi, S.S. and Babaeian, A. (2005) The use of butylated hydroxyl anisole (BHA) and BHA in combination with ethylene diamine tetraacetic acid to control gram positive and gram negative bacteria in order to increasing the keeping quality of minced meat. 8th National Congress on Environmental Health, Tehran; Iran, November 8-10.
4-    -Moradi, M.; Tajik, H.; Razavi-Rohani, M. R.; Erfani, A.M. (2008) Study on the production and comparison of physico – chemical characteristics of chitosan biomolecule from Artemia Cyst Shells. First International congress of Seafood Technology. Cesme- Izmir, Turkey.
5-    -Razavi Rohani, S.M.; Tajik, H.; Mahmoudi, R,; Padjouhi, M. and Haghnazari, A. (2008) Detection of chloramphenicol residues in slaughtered chicken carcasses tissues by F.P.T. and ELISA tests in north west of Iran. First International congress of veterinary pharmacology and oharmaceutical sciences (1st ICVPS) October 4-5, Tehran, Iran.
6-    Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; Padjouhi, M.; Mahmoudi, R.; and Haghnazari, A. (2008) Study on the Enrofloxacin residues in slaughtered chicken carcasses tissues by F.P.T. and ELISA tests from north west of Iran. First International congress of veterinary pharmacology and oharmaceutical sciences (1st ICVPS) October 4-5, Tehran, Iran.
7-    Gholizadeh, A.; Rezazad Bari, A.N.; Razavi Rohani, S.M. and Bagheri, H. (2008) Antibacterial effect of chitosan derived from artemia cyst shell against Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, E. coli and Salmonella typhimurium. First International congress of veterinary pharmacology and oharmaceutical sciences (1st ICVPS) October 4-5, Tehran, Iran.
8-    Razavi Rohani, S. M.; Mehdizadeh, T.; Moradi, M.; Saei Dehkordi, S. S. (2009) Antibacterial effects of combination of nisin and essential oil of garlic and onion on L. monocytogenes under different temperatures, NaCl levels and pH values. First International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran. -9-   
10-    Ahmadi, M.; Razavi Rohani. S.M. and Airemlou, N. (2009) Rapid and specific detection of Staphylococcus aureus using PCR based on aroA gene in milk. First International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
11-    Ahmadi, M.; Razavi Rohani. S.M. and Airemlou, N. (2009) The evaluation of PCR test in detection of  Staphylococcus agalactiae in milk and comparing it with microbiological methods. First International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
12-    Karim. G.; Kiaei, M.; Rokni, R.; Razavi Rohani, S.M. and Motalebi, A.A. (2009) Current status of antibiotic residues in foods in Iran. First International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
13-     Khodayi,  H.; Neyriz Naghadehi, M. and Razavi Rohani, S.M. (2009) Isolation and identification of spore forming bacillus from pasteurized milk of Urmia (Iran). First International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
14-    Saei Dehkordi, S. S.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S. M.; Moradi, M.; Mehdizadeh, T. (2009) Chemical constituents and antibacterial activity of Ginger (Zingiber officinale Roose) Essential Oil in combination with Heat-Denatured Lysozyme at different pH Values and NaCl Concentrations against Salmonella enteritidis ATCC13076. First International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
15-    Moradi, M.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; Saei-Dehkordi, S.S. and Ourojzadeh, R. (2010) The prominence of Active Packaging in Food Science. The First National Conference on Consumption Pattern Reforms In Agriculture, Natural Resources And Veterinary Medicine, Zabol- Iran.
16-    Farhangfar, A.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; Moradi, M.; Mounesi-Rad, T. and Aliakbarlu, J. (2010) Combined effect of clove essential oil anf grape seed extract on spoilage pattern of mince meat of buffalo. 19th National Congress of Food Science, Tehran- Iran.
17-    Aliakbarlu, J.; Razavi Rohani, S.M.; Alizadeh, M. and Moradi, M. (2010) Study on process factor and their effects on proteolysis and lioplysis in Iranian white cheese. 19th National Congress of Food Science, Tehran- Iran
18-    Aliakbarlu, J.; Razavi Rohani, S.M.; Alizadeh, M. and Moradi, M. (2010) Reduction of biogenic amines in Iranian white cheese. 19th National Congress of Food Science, Tehran- Iran.
19-    Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; Moradi, M.; Ghasemmahdi, H.; Shameli, F. and  Falahi V. (2011) Antimicrobial properties of zein film containing Zataria multiflora Boiss essential oil and monolaurin against Listeria monocytogenes and E. coli O157: H7. International Food Congress. Ege University, Turkey.
20-    Moradi, M.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; Ghasemmahdi, H. and  Oroujzadeh, A.R.  (2011) Chitosan; A versatile material with different diverse application for food preservation. Ege University, Turkey
21-    Moradi, M.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.; Oroujzadeh, A.R. and  Malekinejad, H. (2011) Characterization of environmentally friendly chitosan films incorporated with biologically active plant compounds. Ege University, Turkey
22-    Zomorodi, S.; Khosrowshahi Asl, A. and  Razavi Rohani, S.M. (2011) Study on interaction of commercial starter culture and Lactobacillus casei in Iranian white cheese produced using ultrafiltration technique. 2nd  International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
23-    Moradi, M.; Tajik, H. and   Razavi Rohani, S.M. (2011) Antimicrobial-antioxidant ingredients and functional application in edible films and coatings. 2nd  International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
24-    Moradi, M.;  Tajik, H.;  Shadlu, S.   Razavi Rohani, S.M. and Aliakbarlu, J. (2011) Comparative evaluation of vapour-phase and disk covering methods for antibacterial properties measurement of essential oil in three different species of Lamiaceae family. 2nd  International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
25-    Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M.;  Mounesi-Rad, T.; Moradi, M. and  Farhangfar, A. (2011) Effect of Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract on spoilage pattern of  ground buffalo patties at improper refrigeration temperature. 2nd  International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
26-    Moradi, M.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S.M. and Farhangfar, A. (2011) Development of antioxidant zein edible film incorporated with zatariamultiflora boiss essential oil and monolaurin. 20th National Food Science & Industries Congress., Tehran-Iran.
27-    Razavi Rohani, S.M. ;  Tajik, H. ;  Raeisi, M.;  Shirzad, H. and  Hajimohammadi, B. (2011)  A study on antibacterial effect of essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus) on Escherichia coli in culture media and cheese.  2nd  International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
28-    Farhangfar, A. Tajik, H.  Razavi Rohani, S.M.; Moradi, M. Mounesi-Rad, T. and  Nadali, R. (2011) Influence of clove essential oil and grape seed extract on growth and survival of Listeria monocytogenes in raw buffalo patties. 2nd  International congress of Food Hygiene. Tehran, Iran.
29-     Moradi, M.;  Tajik, H. and  Razavi Rohani, S.M. (2012) Characterization of chitosan films enriched with hydrophilic grape seed extract. In proceeding of: 1st National Congress of Industry and Food Hygiene with Animal Origin, At Gom-Iran.
30-     Moradi, M.;  Tajik, H.;  Razavi Rohani, S.M. and Ghasemmahdi, H. (2013) Application of antimicrobial chitosan film containing Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract on Martadella sausage. In proceeding of: 21st National Congress of Food Science and Technology, At Shiraz- Iran.


طرحهاي تحقيقاتي انجام يافته

1- بررسي ليستريا مونوسيتوژن در شير شهرستان اروميه. 1368 الي 1372
2- بررسي در صد چربي گاوهاي نژاد سرابي ايستگاه تحقيقاتي دامپروري سراب. 1369 الي 1372
3- بررسي و تشخيص اسپورهاي هوازي مزوفيل و ترموفيل در شير شهرستان اروميه. 1370 الي 1372
4- بررسي ميكروبيولوژيكي آرتميا اروميانا و روشهاي سالم سازي آن قبل از مصرف. شوراي پژوهشهاي علمي كشور (كميسيون كشاورزي) برنامه ملي تحقيقات. 1377 الي1381
5- بررسی مقایسه ای میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای پاستوریزه و غیر پاستوریزه شهرستان ارومیه به روش ELISA  (کد 81/د/007). مصوبه دانشگاه ارومیه.1386
6- Antimicrobial effects of combination of nisin and essential oil extracts of garlic and anion under different concentration of NaCl and different temperature and pH. Urmia University. (No: 004/Z/86).2008
7- مقايسه روشهاي ELISA، HPLC، FPT براي تشخيص مقادير باقيمانده هاي داروهاي انروفلوكسازين و كلرامفنيكل در پوست، گوشت و كبد طيور (كد 85/د/007) مصوبه دانشگاه ارومیه.1387
8-  بررسی اثرات ضد میکربی گیاه سالویا (کد 82/د/007) مصوبه دانشگاه ارومیه.1388
9- بررسی تولید پنیر سفید ایرانی به عنوان یک غذای حامل باکتریهای پروبیوتیک (کد شماره 86/د/012) مصوبه 1386


استاد راهنماي پايان نامه


الف- استاد راهنماي پايان نامه هاي دكتراي تخصص
1.    Naser Agh: Characterization of Artemia Populations from Iran. Gent University, Belgium. 2007
2.    سید سیاوش ساعی دهکردی: بررسی روشهای افزایش اثرات ضد میکربی لیزوزیم بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی O157:H7 . دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 40-1 مورخ 1387
3.    محمد رهنما: بررسی روشهای افزایش اثرات ضد میکربی نایسین. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره39-1 مورخ 1387.
4.    عزیزاله فلاح مهرجردی: بررسی اثرات پرتو دهی با اشعه گاما و نگهداری در سرمای بالای صفر روی ساختار فوق ریزبینی، کیفیت میکربی، شیمیائی و ارگانو لپتیک گوشت شتر. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 35-1 مورخ 1387.
5.    جواد علی اکبرلو: بهینه سازی فاکتورهای فراوری به منظور کاهش آمینهای بیوژنیک در پنیر سفید ایرانی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 41-1 مورخ 1387.
6.    مسلم نیریز نقدهی: تاثیر توام مونولورین و عصاره روغنی نعناع، پونه، و زیره بر دو باکتری بیماریزا و مولد فساد در پنیر سفید تازه ایرانی و مطالعه اثر آنها بر ماندگاری و طعم پنیر. علوم و تحقيقات دامپزشكي، تهران، اسفند 1388
7.    شهین زمردی: ماندگاری باکتریهای پروبیوتیک و تاثیر آنها بر خواص کیفی پنیر سفید ایرانی فراپالایش. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 48-1 مورخ 1389.
8.    مهران مرادی: مطالعه تهیه فیلم خوراکی ضد میکروبی کیتوزان و استفاده آن در مارتادلا، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 53-1 مورخ 1389.


ب- استاد راهنماي پايان نامه هاي دكتراي عمومي
1.    عزيز جمالپور: بررسي بهداشتي پنيرهاي مصرفي در اذربايجان غربي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 105 سال 1364
2.    جبار سفيدگر: بررسي آلودگيهاي ميكربي بستني در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 106 سال 1365
3.    ابوالفضل قاسم بگلو: بررسي آلودگي پنير تازه شهرستان اروميه به بروسلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 126 سال 1368
4.    لطيف عليزاده تقليد آبادي: بررسي عوامل فساد در شير پاستوريزه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 128 سال 1369
5.    ناصر مخدوم: بررسي آلودگي فرآورده هاي لبني شهرستان اروميه به استافيلوكوك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 141 سال 1368
6.    شكراله اسمائيل زاده: بررسي منابع آلودگي شير خام به استافيلوكوكها. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 143 سال 1368
7.    سعيد جمشيدي: بررسي الودگي شير و فرآورده هاي آن به اشريشيا كلي تيپ 1 در اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 146 سال 1368
8.    يوسف هدايتي نيا: بررسي ليستريا مونوسيتوژن در شير خام عامل بيماري مشترك بين انسان و دام. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 153 سال 1368
9.    حسين تاجيك: بررسي اسپورهاي هوازي مزوفيل و ترموفيل در شير. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 156 سال 1369
10.    موسي توسلي: بررسي آلودگي شير خام مصرفي شهرستان اروميه به انواع سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 157 سال 1369
11.    فخري ايران منش: بررسي بقاي استافيلوكوكوس در ماست. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 198 سال 1369
12.    معصومه تقائي: بررسي بقاي اشرشيا كلي در ماست. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 199 سال 1369
13.    مهران پورعباسي: نگرشي بر آفلا توكسين و آفلاتوكسيكوزيس به عنوان خطري در بهداشت انسان و دام. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 169 سال 1370
14.    احمد احمدي: بررسي تغييرات در صد چربي و توان توليد شير و چربي گاوان سرابي ايستگاه دامپروري سراب. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 188 سال 1370
15.    سيد كمال سجادي: بررسي آلودگي سالاد الويه مصرفي شهرستان اروميه به سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 291 سال 1372
16.    حسين رضوان: بررسي ميزان آلودگي گوشت گاو و گاو ميش به سالمونلا در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 292 سال 1372
17.    محمد رضا سليماني: بررسي ميزان آلودگي گوشت گوسفند و بز به سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 293 سال 1372
18.    عليرضا شعر باف خجسته: تحليلي بر ليستريوز و اهميت آن در صنعت لبنيات سازي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 299 سال 1372
19.    مجيد يزدان پناه: بررسي در صد آلودگي مواد غذائي مصرفي به اشرشيا كلي (پنير، بستني، سالاد الويه، ساندويچ سوسيس) در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 324 سال 1373
20.    صدراله دهقان: بررسي مقايسه اي مقاومت هي آنتي بيوتيكي در اشرشيا كلي جدا شده از مواد غذائي، انسان و طيور. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 337 سال 1373
21.    قاسم دهقاني: بررسي آلودگي سالمونلائي گوشت چرخ كرده در فروشگاه هاي شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 352 سال 1374
22.    امير نوري: تحليلي بر كنترل ليستريا مونوسيتوژن در مواد غذائي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 214 سال 1374
23.    تورج انوري فر: اثرات ضد ميكربي اسانس دارچين بر روي ميكروارگانيسمهاي بيماري زا و فاسد كننده مواد غذائي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 185 سال 1374
24.    مجيد گلكار: بررسي آلودگي محيطي ساندويچ فروشيهاي شهرستان اروميه به سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 368 سال 1375
25.    عليرضا رضا قلي زاده: بررسي باز مانده هاي آنتي بيوتيكي در نمونه هاي شير دريافتي كارخانه شير پاستوريزه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 192 سال 1376
26.    بابك نريماني: فعال نمودن سيستم لاكتوپراكسيداز از شير گاو ميش (جهت نگهداري شير خام). دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 250 سال 1376
27.    عليرضا تمرتاش: بررسي خواص شيميائي و ضد ميكربي عسلهاي منطقه اروميه و مقايسه آن با عسلهاي جنگلي گلستان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 497 سال 13774
28.    كاظم علي بخشي: بررسي بقاي سالمونلا تيفي موريوم در پنير سفيد ايراني در طي فرايند توليد و مدت زمان رسيدن پنير. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 516 سال 1377
29.    آرزو بياني: ممانعت از رشد استافيلوكوكوس اورئوس و افزايش كنترل كنترل كيفي گوشت چرخ كرده با استفاده از لوريسيدين (مونولورين). دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 493 سال 1377  
30.    سيد هادي مقدس ثاني: بررسي بقاي اشرشيا كلي در فرايند توليد و نگهداري پنير سفيد ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 522 سال 1377
31.    عليرضا قارائي: بررسي بقاي استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سفيد ايراني در طي فرايند توليد و مدت زمان رسيدن پنير. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 550 سال 1378
32.    شهريار كتوك: پرورش متراكم آرتميا در تانكرهاي پرورشي پلي اتيلني با استفاده از خوراك تركيبي و سيستم غذا دهي اتوماتيك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 551 سال 1378
33.    داود رزباني: افزايش مدت زمان نگهداري پنير تازه ايراني با استفاده از مونولورين. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 541 سال 1379
34.    بهنوش اسدي: تاثير توام مواد ممانعت كننده مجاز (سيستمهاي ممانعت كنندگي) بر افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 563 سال 1379
35.    علي بابائيان: استفاده از بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) براي كنترل باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي به منظور افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 566 سال 1379
36.    فرزانه عظيم فر: تاثير نايسين در افزايش كيفيت نگهداري گوشت چرخ كرده. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 581 سال 1379
37.    پگاه حیرانی: بررسی کیفی نیتریت در فراورده های گوشتی سوسیس و کالباس: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 583 سال 1379
38.    منوچهر نوري: بررسي آلودگي پنيرهاي مصرفي شهرستان اروميه به انواع سالمونلا. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 596 سال 1379
39.    محمد صادق خسروي: تاثير نايسين بر روي سوشهاي ليستريا مونوسيتوژن حاصله از منابع مختلف انساني، دامي و گياهي در pH و در صد نمك متفاوت. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 602 سال 1379
40.    غزاله ادهمي: تعيين ارزش غذائي فرآورده هاي مختلف آرتميا جهت استفاده در مراكز تكثير و پرورش آبزيان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 605 سال 1380
41.    ثريا اسماعيل پور: ممانعت از رشد هوازي و بي هوازي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس با استفاده از لوريسيدين. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 606 سال 1380
42.    بلال حسن زاده: اثر نايسين در افزايش كيفيت نگهداري پنير تازه ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 613 سال 1380
43.    شايسته جوادي حسيني: مقايسه خاصيت ضد ميكربي مونولورين و اسيد سوربيك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 648 سال 1381
44.    ليلي عبداله ئي: ممانعت از رشد هوازي و بي هوازي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس با استفاده از نيتريت سديم و اسيد سوربيك. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 658 سال 1381
45.    فريبا محمد پور: تاثير اسيد لاكتيك و اسيد استيك در كاهش بار ميكربي گوشت. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 664 سال 1381
46.    محمد رضا نجاتي: اثر ممانعت كنندگي ليزوزيم روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 666 سال 1381
47.    ليلا امير آذر: اثر بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) در ماندگاري پنير تازه ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 686 سال 1381
48.    شيما محسني گنج: تاثير توام مونولورين و بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) در ماندگاري پنير تازه ايراني. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 715 سال 1381
49.    محمد رضا اماني: بررسي اثر هوازي و بي هوازي بوتيليتد هيدروكسي انيزول (BHA) بر روي استافيلوكوكوس اورئوس در يك مدل سوسيس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 685 سال 1381
50.    شبنم خوشبوئی: بررسي اثر هوازي و بي هوازي مونولورین (لوریسیدین) روي اشریشیا کلی با استفاده از یک مدل سوسيس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 737 سال 1382
51.    ژیان عزیزی: بررسی اثر ممانعت کنندگی مونولورین بر روی رشد کپکها و مخمر ها. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 741 سال 1382
52.    رحیم قدیمی پور: اثر ممانعت کنندگی بوتیلیتد هیدروکسی انیزول (BHA) بر روی رشد کپکها و مخمر ها در pH و در صد نمک متفاوت. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 746 سال 1382
53.    سيده لیلا قرشی: ممانعت از رشد استافیلوکوکوس اورئوس توسط سدیم دی استات و اسید استیک در شرایط مختلف pH و NaCl . دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 747 سال 1382
54.    صادق کریمی: اثر توام مونولورین و BHA در ممانعت از رشد کپک و مخمر های عامل فساد در مواد غذائی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 750 سال 1382
55.    سید حسین فتاحی: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سوشهای مختلف E.coli جدا شده از منابع دامی، انسانی و گیاهی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 650 سال 1382
56.    فرهاد رامی: بررسی ارتباط پروتئین تام شیر با برخی از شاخصهای باروری در گاو. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 568، سال 1382
57.    سعید امدادی: اثرات ضد میکربی 20 نوع ادویه و گیاه خوراکی بر روی لیستریا مونوسیتوژن و اشریشیا کلی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 771 سال 1383
58.    قادر جلیل زاده امین: اثرات ضد میکربی 20 نوع ادویه و گیاه خوراکی بر روی باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی موریوم. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 780 سال 1383
59.    مریم لطفی: اثرات ضد میکربی 20 نوع ادویه و گیاه خوراکی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا آنتریتیدیس. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 801 سال 1383
60.    امیر رضا جعفری زاده: تاثیر pH و NaCl درجه حرارت و مدت زمان نگهداری در بقای سالمونلا تیفی موریوم.  . دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 779 سال 1383
61.    حسن حامدی: بهینه سازی پنیر سفید ایرانی بوسیله اسانس برخی گیاهان سنتی و ارزیابی اثر ترکیبی آنها با مونولورین (لوریسیدین) بر روی رشد و بقای لیستریا مونوسیتوژن. . دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 783 سال 1383
62.    سمیه بیات: تاثیر توام حرارت و لاکتات سدیم در غیر فعال کردن سالمونلا تیفی موریومدر گوشت چرخ کرده. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 813 سال 1383
63.    سمانه ابراهیمی: ممانعت هوازي و بي هوازي سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از تاثیر توام مونولورین و آویشن در محیط کشت و مدل غذائی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 807 سال 1384
64.    علیرضا قلی زاده قره قشلاق: : اثرات ضد میکربی 20 نوع ادویه و گیاه خوراکی بر روی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و پسودوموناس آئروژینوزا. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 799 سال 1384
65.    کریم بوداغی: ارزیابی مقایسه ای غلظت اوره و پروتئین شیر بز در یک دوره شیری. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 849 سال 1385
66.    تورج مهدیزاده: بررسی اثرات ضد میکربی عصاره های روغنی فرار سه نوع پیاز مختلف بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 758 سال 1385
67.    علی قلی زاده: بررسی اثرات آنتی بیوتیکی کیتوزان استخراج شده از سیست آرتمیا ارومیانا بر روی باکتری های استرپتوکوکوس آگالاکتیه و سالمونلا تیفی موریوم. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 737 سال 1385
68.    سعید کسائی: بررسی خصوصیات ضد میکربی آناتو (Annato) در روی باکتریهای بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در محیط BHI آگار. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 757 سال 1385
69.    سونیا ثنا جو: بقای استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم در کنسانتره آب میوه جات. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 888 سال 1386
70.    احمد رضائیان: تاثیر روغن ماهی و هسته انگور بر چربی های پلاسما در رت های دیابتی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 935 سال 1387
71.    جواد جعفر پور: بررسی اثر مونولورین بر روی باکتریها ی گرم منفی در لورک (فرآورده تهیه شده از آب پنیر). دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 962 سال 1387
72.    حمید فرامرز پور: ارزیابی ارتباط فصلی بین غلظت اوره و پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 980 سال 1387
73.    حسین فیض اله بیگی: بررسی تاثیر منولورین بر روی باکتری های گرم مثبت در لوریک: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 981 سال 1387
74.    حامد اله تدریسی: اثر توام گیاه آویشن و مونولورین بر روی باکتری های بیماریزا و عامل فساد در شرایط مختلف pH و دما. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 928 سال 1387
75.    مجید پیشقدم قوشچی: بررسی اثرات ضد باکتریائی اسانس های آویشن و پونه بر روی باکتریهای ای کلای O157:H7 و استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 884 سال 1387
76.    سیما زایری: ارزیابی ارتباط بین کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم و پتاسیم مدفوع اسهالی گوساله های شیرخوار و شیر مصرفی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1004 سال 1387
77.    همام خدائی: مطالعه اسپورهای گونه های باسیلوس در شرایط مزوفیل و ترموفیل در شیرهای پاستوریزه شهرستان ارومیه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 928 سال 1388
78.    نوشین آیرملو: مقایسه دو روش PCR و کشت باکتریایی جهت تشخیص آلودگی شیر با استافیلوکوکوس اورئوس  و استرپتوکوکوس آگالاکتیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1001 سال 1388
79.    مجتبی رئیسی: اثر ضد میکربی اسانس ترخون بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی در محیط کشت و پنیر سفید ایرانی و تاثیر طعم دهندگی آن در محصول. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1039 سال 1388
80.    کاوه ابراهیم پور: مطالعه اثرات میدان های الکترومغناطیسی پالس دار مربعی فرکانس بالا و پائین بر روی باکتری اشریشیا کلی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1022 سال 1388
81.    عذرا فرهنگفر: اثرات مهار کننده باکتریائی ترکیبی اسانس میخک و عصاره دانه انگور در گوشت چرخ کرده گاو میش در شرایط یخچال. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1097 سال 1389
82.    فرزاد قادری: مطالعه رفتارلیستریا مونوسایتوجنز متاثر از مونولورین در تولید پنیر سفید تازه ایرانی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 976 سال 1389
83.    توحید رحمانزاده: بررسی اثرات ضد میکربی اسانسهای آویشن، پونه، زیره، کاکوتی و نعناع روی لیستریا مونوسایتوجنز در شرایط آزمایشگاهی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 968 سال 1389
84.    عزیز محمود زاده: مطالعه اثرات توام مونولورین و اسانس های آویشن شیرازی، پونه کوهی، گشنیز، رزماری و میخک روی اشریشیل کلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 1007 سال 1389
85.    سامان مهدوی: مطالعه رفتار اشریشیا کلی O157:H7متاثر از ترکیب مونولورین و اتیلن دی امین تترا استیک اسید (EDTA)  در تولید پنیر سفید تازه ایرانی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، شماره 987 سال 1389

ج- استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد
1.    فراز آرش راد: بررسي و تعيين ميكروفلور باكتريال بيوماس آرتميا ارومياناي درياچه اروميه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، سال 1379
2.    ندا قاسم زاده: استحصال کیتوزان از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و بررسی خواص ضد میکربی آن بر روی سوشهای میکربی استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژن، سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیا کلی. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، شماره 577-2 سال 1385

د- استاد راهنماي پروژه دوره كارشناسي
1-    حسن ملكي: بررسي آلودگي بستني هاي سنتي و صنعتي به استافيلوكوك در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 37 سال 1377
2-    مراد بيرانوند: بررسي آلودگي بستني هاي سنتي و صنعتي به اشرشيا كلي در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 7 سال 1377
3-    علي عمارلو: بررسي آلودگي بستني هاي سنتي و صنعتي به ميكرب سالمونلا در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 24 سال 1377
4-    غلامرضا شكرالهي: يد و نقش آن در تغذيه انسان و دام. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 15 سال 1377
5-    رويا غايب: بررسي ميزان در صد چربي شير در گاو ميشهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 25 سال 1377
6-    فاطمه ميرزا بيگي: بررسي ميزان نقطه انجماد و وزن مخصوص شير گاو ميش در منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 38 سال 1377
7-    سعيده سادات مير يعقوب زاده: بررسي در صد قند شير گاو ميش در منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 39 سال 1377
8-    اشکان انوار فرد: بررسی اثر توام مونولورین و اسید لاکتیک در غلظتهای مختلف روی رشدسالمونلا تیفی موریوم. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 381 سال 1384
9-    آمنه جعفری: بررسی اثر توام آویشن و مونولورین در کنترل رشد استافیلوکوکوس اورئوس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 352 سال 1384
10-    ساناز رزمی: تاثیر متقابل بوتیلیتد هیدروکسی انیزول (BHA) و اسید لاکتیک در غلضتهای مختلف روی مهار رشد استافیلوکوکوس اورئوس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 391 سال 1385
11-    جواد دورودی: اثر ضد میکربی باکتریهای اسید لاکتیک ماست بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 425 سال 1385
12-    مجتبی نوروزی: اثر اسید استیک و اسید لاکتیک در کاهش بار میکربی گوشت. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 448 سال 1385
13-    علی توپچی: اثر متقابل درجه حرارت و مونولورین روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 457 سال 1385

استاد مشاور پايان نامه هاي دكتراي تخصصي
1-    مجتبي بنياديان: توليد پنير سفيد معطر ايراني با استفاده از عصاره برخي گياهان سنتي و مطالعه تاثير آنها بر چگونگي بقا و رشد E. coli در اين فرآورده. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 152 سال 1381

استاد مشاور پايان نامه هاي دکترای عمومی دامپزشکی
1.    هادی ملکی: هیدروکلوئید، موا جامد کل، مایه کشت میکربی و تیمار حرارتی بر پارامترهای کیفی ماست گاوی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 717 مورخ 1383

استاد مشاور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
1-    زهرا سياسي: بررسي اثر حرارت و پرتو فرابنفش و تاثير متقابل آنها در كاهش ميكربي زعفران و بررسي چند فاكتور كيفي آن. گروه زيست شناسي، دانشكده علوم دانشگاه اروميه، شماره 161-2 سال 1380
2-    لیلا جودی: بررسی خواص ضد میکربی و ترکیبات شیمیائی مهم عصاره و اسانس گیاهان مرزنجوش، ÷ونه و نعناع فلفلی از خانواده های نعناع. گروه زيست شناسي، دانشكده علوم دانشگاه اروميه، شماره 279-2 سال 1382
 


داوري پايان نامه

الف- داوري پايان نامه هاي دكتراي تخصصي
1-    حسين تاجيك: اندازه گيري ظرفيت نگهداري آب در گوشت گاو، گاو ميش و گوسفند. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، سال 1378
2-    ارمغان دياني دردشتي: مطالعه تغييرات ميزان پروتئين تام، كازئين و ويژگي انعقاد شير و تعيين درجه همبستگي آنها با شمارش كلي ميكربي (TBC) و شمارش ياخته هاي پيكري (SCC) در شيرهاي تحويلي به كارخانه صنايع شير ايران. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 135 سال 1381
3-    لادن منصوري نژند: فعاليت ضد باكتريائي سيستم لاكتو پراكسيداز بر روي اشريشيا كلي در شير UHT . دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 118 سال 1379
4-    عبداله جمشيدي: مطالعه رشد فاكتوريال استافيلوكوكوس اورئوس متاثر از عوامل درون اثر و برون اثر و تهيه مدل پيشگو. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 134 سال 1380
5-    علي فضل آرا: مطالعه تاثيرفاكتورهاي pH، ميزان تلقيح، حرارت و زمان نگهداري بر چگونگي رشد (Growth Pattern) استافيلوكوكوس اورئوس در سوپهاي تجارتي ايران. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 151 سال 1381   
6-    مهرداد تاج کریمی: تعیین اعتبار روش کروماتوگرافی برای اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در شیر. واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی. سال 1382
7-    شهریار دبیران: جدا سازی و شناسائی فلور قارچی شیر خام تحویلی به یک کارخانه شیر پاستوریزه در تهران و ارزیابی توانائی و تولید آنزیم قارچهای جدا شده و تاثیر فرایندهای حرارتی بر روی آنها. دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره 227 سال 1384   
8-    عبدالغفار اونق: ارزیابی اثرات اسانس آویشن، مورد و ژرانیوم بر قارچهای جدا شده از سیست و بیوماس آرتمیا ارومیانا. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 31-1 مورخ 1386
9-    افشین دواساز تبریزی: تغییرات پروتئینهای فاز حاد در شیر و سرم گاوهای مبتلا به ورم پستان باکتریائی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 34-1 مورخ 1387
10-    محمد رضا پژوهی الموتی: اثر متقابل اسانس گیاهان زیره سبز، پونه کوهی همراه با نیسین بر روی باکتریهای باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس در محیط کشت آزمایشگاهی و مدل غذائی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 53-1 مورخ 1389.
11-    رزاق  محمودی: اثر مهاری لاکتوباسیلوس کازئی و اسانس پونه کوهی بر استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در طی تولید و نگهداری پنیر سفیر ایرانی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 54-1 مورخ 1389.
12-    مهنوش پارسائی مهر: مطالعه تاثیر لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتو باسیلوس پاراکازئی بر بیان ژن انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در درجه حرارت های 25 و 35 درجه سانتیگراد. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره 453 مورخ 1390.
13-    مجتبی رئیسی: اثر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس آویشن شیرازی و عصاره دانه انگور بر روی خصوصیات میکربی، شیمیائی و حسی گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 97-1 مورخ 1392.
14-    مجید امین زارع: بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکربی اسانس دارچین و عصاره دانه انگور، بر روی خصوصیات میکربی، شیمیائی و حسی کالباس لیونر. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 19-2د مورخ 1393
15-    بهناز بازرگانی گیلانی: اثرات آب انا ر به تنهائی و در ترکیب با پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی بر روی ویژگی های باکتریائی ، شیمیائی و حسی گوشت سینه مرغ. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره 18-2د مورخ 1393

ب- داوري پايان نامه هاي دكتراي عمومي
1.    محمد علي صدري: بررسي ناقلين سالمونلا در گاو و گاو ميش در آذربايجان غربي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 103 سال 1362
2.    منوچهر عالي مهر: تحليلي از مكانيسم اعمال سلنيوم و ويتامين E در دامهاي علفخوار. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 143 سال 1368
3.    گودرز صادقي: بررسي اثرات فارماكولوژيكي و كاربرد باليني امينوگلوكوزيدها در دامهاي علفخوارو گوشتخوار. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 144 سال 1368
4.    بهنام جعفريان نمين: بررسي عوامل موثر در بروز اورام پستان ميكربي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 150 سال 1369
5.    حميد رضا عزيزي: تحليلي از بيماري بروسلوز و بررسي اماري آن در استان همدان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 196 سال 1369
6.    مجيد رجبي: بررسي اثرات ضد باكتريائي در پاره اي از عسلهاي ايران و خواص درماني عسل. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 201 سال 1369
7.    احمد رضا راجي: بررسي اورام پستان استافيلوكوكي گاو در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 214 سال 1369
8.    مير محمد هاشمي اصل شوطي: تحليلي بر مسموميتهاي غذائي سالمونلائي با منشا دامي در انسان. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 289 سال 1372
9.    عليرضا نجف پور: بررسي ميزان آلودگي آب آشاميدني انسان و دام به اشرشيا كلي در منطقه شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اروميه، شماره 103 سال 1373
10.    جعفر عطار باشي مقدم: تعيين بهترين روش تهيه كفير و شناختو بررسي خصوصيات ميكروبيولوژيكي و فيزيكوشيميائي آن. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 345 سال 1374
11.    محمد تقي افشارنيا: بررسي آلودگي سالمونلائي در تخم مرغهاي مصرفي شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 353 سال 1374
12.    امين نعمتي آذر: بررسي كتوز تحت كلنيكي در گاوداري هاي صنعتي و بومي اطراف اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اروميه، شماره 143 سال 1374
13.    بيژن مصطفي زاده: برررسي فصلي منيزيوم سرم خون گاوهاي اطراف شهرستان مياندوآب. دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اروميه، شماره 156 سال 1374
14.    علي ورواني فراهاني: جستجوي باكتري سالمونلا در گنجشكهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 358 سال 1375
15.    علي افچنگي: بررسي آلودگي سالمونلائي آبهاي مورد مصرف دامداريهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 397 سال 1375
16.    عليرضا آقائي: تعيين ميزان باقي مانده هاي تتراسايكلين در گوشت طيور. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 421 سال 1375
17.    بنيامين طالبي: بررسي استفاده از آب پنير در توليد كفير(Kefir). دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 436 سال 1376
18.    نيما دانشور حسيني: بررسي باقيمانده هاي آنتي بيوتيكي در نمونه شيرهاي دريافتي كارخانه شير پاستوريزه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 267 سال 1376
19.    مهدي پيكانيان: بررسي سرو پاتولوژيك بروسلوز گاوان در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 464 سال 1377
20.    ستار عباسقليزاده خياباني: بررسي عسلهاي منطقه اروميه از لحاظ تركيبات قندي و تقلبات احتمالي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 482 سال 1377
21.    ابراهيم عظيمي: بررسي تاثير خوراكهاي تركيبي بر ميزان رشد و ارزش غذائي آرتمياي توليد شده در شرايط آزمايشگاهي. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 473 سال 1378
22.    عليرضا اميني: بررسي ميزان و تركيب چربي كل و اسيدهاي چرب بيوماس ارتمياي درياچه اروميه در ايستگاه هاي مهم صيد در ماه هاي مختلف. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 531 سال 1378
23.    علي همايون مقدم: بررسي تغييرات الگوي الكتروفورتيك پروتئينهاي شير جهت تشخيص آزمايشگاهي ورم پستان تحت باليني در گاوهاي منطقه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 557 سال 1378
24.    ابوالفضل آصفي: بررسي روشهاي مختلف الودگي زدائي (سالم سازي) سيست آرتميا اروميانا و ارائه راهكارهاي مناسب. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 564 سال 1379
25.    شهرام چهكندي: بررسي پنير كوزه از نظر آلودگي به ميكرب كلي باسيل (E. coli) در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 571 سال 1379
26.    پگاه حيراني: بررسي كيفي نيتريت در فرآورده هاي گوشتي سوسيس و كالباس. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 573 سال 1379
27.    اسكندر عبدي: بررسي پنير كوزه از نظر آلودگي به ميكرب باسيلوس آنتراسيس در شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 580 سال 1379
28.    عبدالجبار كمي: غني سازي ناپليوس آرتميا اروميانا با اسيدهاي چرب و بررسي متابوليسم HUFA در آنها. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 584 سال 1379
29.    رحمان نجفي: بررسي تغييرات الگوي الكتروفورتيك پروتئينهاي سرم آغوز و شير گاو ميش. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 594 سال 1379
30.    جواد پولاد فروش: بررسي ميزان آلودگي ساركوسيست در گاوهاي كشتارگاه اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 609 سال 1380
31.    حميد كياني: بررسي ميزان آلودگي گوسفندان كشتار شده در كشتارگاه ملاير به فاسيولاها، ديكروسليوم و كيست هيداتيد. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 626 سال 1380
32.    امير توكمه چي: پرورش فوق متراكم آرتميا با سيستم مدار بسته. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 645 سال 1381
33.    عباس اردشيري لاجيمي: بررسي شيوع ضايعات ضبط شده گوسفندان اعزامي به كشتارگاه شهرستان قائم شهر. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 681 سال 1381
34.    فريد جعفريه: بررسي شيوع ضايعات ضبط شده گوسفندان اعزامي به كشتارگاه صنعتي شهرستان اروميه. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 694 سال 1381
35.    محمد حسن گلپايگاني: بررسي شيوع ضايعات ضبط شده گوسفندان اعزامي به كشتارگاه شهرستان ساري. دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، شماره 714 سال 1381
36.    حسن انشایی: بررسی اثر ممانعت کنندگی عصاره سیر روی رشد باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 731 سال 1382
37.    مهدی علیپور یگانه: بررسی اثر ممانعت کنندگی عصاره سیر روی رشد باکتریهای سالمونلا تیفی موریوم و شیگلا دیسانتری. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 745 سال 1382
38.    بتول مهرزاد صدقیانی: بررسی میزان آفلاتوکسین M1در شیرهای پاستوریزه شهرستان ارومیه به روش ELISA. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 761 سال 1382
39.    فرهاد شمسیان: جستجوی آنتی بادی های ضد BVDV در شیر گاوان با استفاده از ELISA. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 740 سال 1383
40.    آرش ذهابی: بررسی وضعیت بهداشتی فروشگاههای عرضه گوشت قرمز در سطح شهرستان ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 767 سال 1383
41.    سید معروف محمدی: بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گاوهای اعزامی به کشتارگاه شهرستان سنندج. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 802 سال 1383
42.    حمید رضا خوش کردار: ارزیابی فاکتورهای موثر در التیام زخم در عسلهای تولید شده در شهرستان ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 806 سال 1383
43.    تورج کرمیان: ارزیابی بین اوره و لاکتوز شیر، اوره و گلوکز خون با میزان پروتئین و انرژی جیره در میشهای شیروار. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 800 سال 1384
44.    بهنام سلیمی: بررسی مقایسه ای اثرات تغذیه ای لارو قزل آلای رنگین کمان با سیست دکپسوله و ناپلی آرتمیا. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 821 سال 1384
45.    احسان صادقی: اندازه گیری مقادیر Zn, Mg در فراورده های گوشتی عرضه شده در سطح ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 824 سال 1384
46.    سمیه لفظی: بررسی تغییرات ماهانه مقادیر کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم شیر در گاوداریها شیری ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 831 سال 1384
47.    حسین خانی ایوریق: بررسی آلودگی به لینگواتولا سراتا در شتر در کشتارگاه مشهد. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 842 سال 1384
48.    ساره اشتری: ارزیابی تاثیر اشعه گاما بر روی خاصیت ضد میکربی عسل. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 846 سال 1385
49.    سیما جبرائیلی: ارزیابی مقایسه ای پارامترهای فیزیکو شیمیائی موثر بر التیام زخم در عسل های تجاری تولید شده در ارومیه و اردبیل. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 853 سال 1385
50.    شبنم قره باغی: ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی عسل های تقویت شده با داروی اکسی تتراسیکلین هیدروکلراید. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 873 سال 1385
51.    سپیده والهی ریکنده: ارزیابی مقایسه ای خاصیت ضد میکربی عسل های تولید شده در شهرستان ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 876 سال 1385
52.    بختیار فرتاش: مقایسه ارزیابی تاثیرات ضد باکتریائی عسل بر روند التیام سوختگیها ی تجربی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 905 سال 1386
53.    مینا خدایاری: بررسی میزان هیستامین در پنیرهای تجارتی تولید شده در ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 896 سال 1386
54.    محراب اکبرپور: ارزیابی مقایسه ای پتانسیل ضد میکربی عسل های جنگلی گیلان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 926 سال 1386
55.    شهرام نوزاد دیزجی: تعیین میزان چربی کبد در گاوهای کشتاری ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 946 سال 1386
56.    فروغ خورشید فر: ارزیابی خاصیت ضد میکربی عسل ارومیه در مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج در درمان سوختگی (خانواده پنی سیلین). دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 952 سال 1386
57.    مهدی ادریسی: بررسی تاثیر آب پنیر (Whey) بر واکنش سیتوتوکسیسیته سلولهای کشنده طبیعی انسان (NK cell) بر علیه سلولهای هدف (K562). دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 922 سال 1387
58.    زهرا مهران جلیل: بررسی میزان آلودگی به کیست هیداتیک، فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه همدان در فصل تابستان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1015 سال 1387
59.    بابک جلوداری: ارزیابی مقادیر کمی چربی در کبد گاو میشهای کشتار شده و ارتباط آن با سن، جنس و شیرواری. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1000 سال 1387
60.    معصومه امینی: ارزیابی خاصیت ضد میکربی عسل ارومیه در مقایسه با آنتیبیوتیکهای رایج در مصارف درمانگاهی (خانواده سولفونامیدها). دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، سال 1387
61.    الهام احمدی: بررسی آلودگی سالمونلائی در تخم مرغ های بومی مصرفی در شهرستان ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، سال 1387
62.    فرناز ملکی فرد: شیوع و آلودگی فصلی به نوزاد استروس اویس در گوسفند در کشتارگاه شهرستان ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 986 سال 1387
63.    میثم فتاحی: ارزیابی قدرت ضد میکربی عسل ارومیه در برابر میکروب های هوازی جدا شده از زخمک دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 938 سال 1387
64.    هاله حاجی عباسی: ارزیابی خاصیت ضد میکربی عسل ارومیه در مقایسه با آنتی بیوتیک های مورد استفاده در مصارف درمانگاهی  (خانواده سفالوسپورین ها). دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 965 سال 1387
65.    محمد رضا بهروزی نوید: بررسی فراوانی آلودگی به کیست هیداتیک، فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی تبریز در فصل بهار و تابستان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 987 سال 1387
66.    سییمینه شاه محمدلو: بررسی اثر ضد قارچی اسانس گیاه دارویی آویشن شیرازی  (Zataria moltiflora) بر گونه های قارچ درماتوفیت. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1005 سال 1387
67.    آسیه افتخاری: بررسی تغییرات پاتولوژیکی کبد و پانکراس به دنبال تغذیه با روغن انگور در رت های دیابتی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1020 سال 1387
68.    وحید احمدی راد: اثر ضد باکتریائی عصاره الکلی بومادران بر روی سوشهای کنترل استافیلوکوکوس، اشریشیا کولی و سالمونلا تایفی موریوم. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 955 سال 1387
69.    مهسا سلیمان زاد: ارزیابی خاصیت ضد میکربی عصاره الکلی بومادران در مقایسه با آنتی بیوتیکهای مورد استفاده در مصارف درمانگاهی (خانواده پنیسلین ها). دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 975 سال 1387
70.    بهادر حاجی محمدی: بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل گاوی در گاوهای غیر توبرکولینه کشتارگاههای استان گلستان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1034 سال 1388
71.    مهناز فلاحی: بررسی تاثیر اسانس مرزه، پودر سیر و عصاره آبی سیر بر میزان بار میکربی و قارچی دان طیور گوشتی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1067 سال 1388
72.    آیسا پور رجب: ارزیابی ارتباط بین غلظت اوره و پروتئین شیر گاو میش های ارومیه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، شماره 1083 سال 1389

ج- داوري پايان نامه هاي کارشناسی ارشد
1.    جمشید رحیمی: بررسی بهبود ویژگی های حسی، فیزیکو شیمیائی، رئولوژیکی و ریز ساختاری پنیر سفید ایرانی بدون چربی با استفاده از صمغ تاگاکانت (کتیرا). دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. سال 85
2.    لطیف زالی کره ناب: بررسی ارزش تغذیه ای تفاله انگور خشک شده قرمز و سفید در نشخوار کنندگان به روش آزمایشگاهی. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. سال 86
3.    حنان لشگری: تولید پنیر سفید ایرانی کم چرب با استفاده از دو نوع هیدروکلوئید. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. سال 86
4.    فاطمه رضا فربه: تولید آنزیم پکتیناز با استفاده از ضایعات خرما بوسیلهA. Niger . دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. سال 86
5.    سارا متینی: تاثیر گلوکونو دلتا لاکتون بر خواص فیزیکی و بافتی پنیر. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. سال 86
6.    حمید محمدی: بررسی فاکتورهای موثر در انتقال آفلاتوکسین M1 از شیر به پنیر ایرانی. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. سال 86
7.    قدسیه علیزاده بهاء آبادی: بررسی تاثیر آماده سازی شیمیائی در عمر انباری و خواص کیفی خشک کرده انگور. دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. سال 87
8.    جاوید قره داغی: اثر پوشش خوراکی آلژینات حاوی عصاره¬ تفاله سیب بر روی ویژگی¬های  میکروبی و  شیمیایی  فیله قزل آلای رنگین کمان. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه. سال 93