سه شنبه 07 تير 1401

پروفسور محمد مهدي برادراني هیئت موسس

پروفسور محمد مهدي برادراني هیئت موسس


 • نام و نام خانوادگي : محمد مهدي برادراني
 • سال و محل تولد : 1331 – جلفا
 • مرتبه علمي : استاد
 • محل کار : دانشکده علوم دانشگاه اروميه

 تحصيلات دانشگاهي

 • 1- 54-1350: ليسانس شيمي: دانشگاه تبريز
 • 2- 56-1354:  M. Scدر شيمي آلي: دانشگاه منجستر انگلستان
 • 3- 58-1356:PH. D.در شيمي هتروسيکليک: دانشگاه منجستر انگلستان

دوره هاي عالي خارج از کشور

 • 1- 66-1365: دپارتمان شيمي دانشگاه منجستر
 • 2- 72-1371: دپارتمان شيمي دانشگاه فليندرز استراليا
 • 3- 78-1377: دپارتمان شيمي دانشگاه فليندرز استراليا

کتاب

 • 1- شيمي آلي براي دانشجويان بيولوژي و پزشکي، مرکز نشر دانشگاهي چاپ اول 1364، چاپ دوم 1371
 • 2- آشنايي با ايمني و خطرات در آزمايشگاه شيمي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه 1383