دوشنبه 04 تير 1403

رشته های تحصیلی

گروه بندی


رشته های تحصیلی


رشته های تحصیلی

 

عنوان رشته دانلود چارت بندی موسسه دانلود سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش تجارت الکترونیک [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش بازرگانی بین الملل [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت استراتژیک [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی تولید و عملیات [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ارتباطات اجتماعی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت مالی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته روانشناسی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته حقوق [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی پیوسته مدیریت امور گمرکی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش مدیریت ICT [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارداني ناپیوسته مدیریت بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی کاربردی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی ناپیوسته حسابداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی ناپیوسته امور بانکی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارداني ناپیوسته امور مالی و مالیاتی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کارداني پیوسته علمی کاربردی امور اداری [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری بازرگانی [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]
کاردانی پیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر [ لینک دانلود ] [ لینک دانلود ]